címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. november 26. | szombat
Virág napja
+17
°
C

Tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges Címkék átvételével kapcsolatos tudnivalók Kereskedők részére

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a Váci Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező Kereskedőket a tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges Címkék átvételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Igénybejelentés

A Címkék átadás-átvételének folyamata egy igénybejelentő lap kitöltésével kezdődik, melybe az igénylő személy adatait és az igényelt Címkék számát kell beírni.

A szükséges adatokkal feltöltött igénybejelentő lap szkennelt példányát kérjük a cimke.vac@pest.gov.hu e-mail címre megküldeni.

Az átadás-átvétel időpontjának meghatározása

Megfelelően kitöltött és visszaküldött igénybejelentő lap esetében a Váci Járási Hivatal Hatósági Osztályának munkatársai visszaigazolják a kérés beérkezését, továbbá értesítést küldenek a Címkék átvételének időpontjáról.

Az igénylés és az átadás-átvétel feltételei

1) A Kereskedőt kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító – a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás – okirat, melyet az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.

2) Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult.

3) A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.

4) Személyazonosításra alkalmas érvényes igazolvány.

Amennyiben a Címkék átadás-átvételével kapcsolatban további segítségre van szüksége, kérem, hívja a 06/27-200-523 számot.


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
HATÓSÁGI OSZTÁLY

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

A Váci Járási Hivatal Hatósági Osztály illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:

Acsa, Csõvár, Csörög, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06/27/200-510
Email: vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfõ
10:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00


A Váci Járási Hivatal Hatósági Osztály Kirendeltsége

A Váci Járási Hivatal feladatainak hatékonyabb ellátására Püspökhatvanban kirendeltséget mûködtet.

Kirendeltségi ügyintézõ: Komárominé Skuczi Krisztina
Elérhetõsége:
Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal,
2682 Püspökhatvan, Kertsor u.25. Tel: 06-20/281-2220                                                            
Ügyfélfogadási idõ
Csütörtök: 8:00 - 16:00

Név beosztás telefonszám iroda
dr. Kovács Zoltán osztályvezetõ (27) 200-510 20.
Bálintné Kovács Edit hatósági igazgatási szakügyintéző (27) 200-516 14
Berczelly Ildikó szociális ügyintéző (27) 200-513 19
Burghardt Ildikó igazgatási ügyintézõ (27) 200-524 16
Dinka Károlyné hatósági igazgatási szakügyintéző (27) 200-528 27
Fülöpné Jeszenszky Zsuzsanna szociális szakügyintézõ és titkos ügykezelõ (27) 200-514 25
Fülöp Zoltán települési ügysegéd (20) 281-6404
dr. Grics Lászlóné szociális ügyintézõ (27) 200-515 27
Havanné Hidasi Barbara szociális ügyintézõ (27) 200-512 19
Kanizsay Nóra igazgatási ügyintézõ (27) 200-510 20
Komárominé Skuczi Krisztina igazgatási szakügyintézõ - települési ügysegéd (20) 281-2220
Meszmer Martin igazgatási szakügyintéző-települési ügysegéd (27) 200-523 13
Petykó Zsuzsanna hatósági szakügyintézõ (27) 200-522 12
Stallenberger Szilárd hatósági igazgatási szakügyintézõ (27) 200-517 13
Sztebelné Radics Orsolya szociális szakügyintéző (27) 200-518 25
Márton Zoltán állami ügykezelõ (27) 200-525 16
Mátrai Tünde Katalin igazgatási ügyintézõ (27) 200-506 8
Rácz Mónika igazgatási ügyintézõ (27) 200-505 8
Szaszovszky Olga igazgatási szakügyintézõ (27) 200-520 11


A Váci Járási Hivatal Hatósági Osztály
államigazgatási hatósági feladatai:

Egyéb feladatok:

- Egyéni vállalkozók ellenőrzése,

- Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazáshoz szükséges címkék biztosításával kapcsolatos feladatok - Címkék térítésmentes biztosítása kereskedők részére.

Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok

-       Aktív korúak megállapítása, szüneteltetése, és megszüntetése,

-       Ápolási díjra való jogosultság megállapítása, megszüntetése,

-       Egészségügyi szolgáltatásra, idõskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, megszüntetése,

-       Közgyógyellátás megállapítása,

-       Hadigondozotti ellátások.

Vízügyi igazgatási feladatok:

-        vízi társulat hiányában a helyi közcélú vízi létesítmények, illetve közcélú vízi munkák költségeinek az érdekeltre történõ kivetése.

Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:

-          temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése, ellenõrzése,

-          temetõ fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ feladatok ellenõrzése.

Ingatlan- vállalkozással kapcsolatos feladatok:

-    üzletszerû társasház-kezelõi és ingatlankezelõi tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele,

-    felügyelet, ellenõrzés.

Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok:

-          jogszabály által hatáskörébe utalt levegõtisztaság-védelmi hatósági eljárások.

Közlekedési igazgatási feladatok:

-          Járdák, gyalogutak és azok mûtárgyai építésének, korszerûsítésének, fenntartásának, megszüntetésének, forgalomba helyezésének engedélyezése,

-           Az elhelyezési tilalom alá esõ jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításának elrendelése,

-          A közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése.

Az oktatással kapcsolatos feladatok:

-          írásbeli érettségi vizsga feladatlapjainak kiosztásában közremûködés,

-          megfigyelõként részvétel a felnõttoktatás osztályozó vizsgáin,

-          óvodai foglalkozás 3 éves korban történõ megkezdése alóli felmentés.

A polgárok személyi adat és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:

-          lakcím érvénytelenítés.

Járási védelmi igazgatási feladatok:

-          az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi és a katasztrófavédelmi  feladatokat,

-          béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat,

-          közremûködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekbõl fakadó feladatok végrehajtásában,

-          a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

-          az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

-          a katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közremûködésével a célnak megfelelõen kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn.

Vác, 2022. október 25.

dr. Maruszki Gábor
hivatalvezetõ