címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. április 14. | vasárnap
Tibor napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Jegyzõi Kabinet

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-314-130
Fax
E-mail aljegyzotitkar@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- ellátja a Képviselõ-testület, a Képviselõ-testület bizottságai, a nemzetiségi
önkormányzatok üléseinek és a közmeghallgatásnak az elõkészítését, és az üléseken a
jegyzõkönyv vezetését,
- az illetékesekkel történt egyeztetés alapján – a tisztségviselõk közvetlen
elõterjesztési igényeivel kiegészítve – elkészíti a képviselõ-testületi és
bizottsági ülések meghívóit,
- összegyûjti az írásos elõterjesztéseket, és gondoskodik a Képviselõ-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában elõírt formai követelmények ellenõrzésérõl,
valamint meggyõzõdik arról, hogy az elõírt szignálás megtörtént-e,
- gondoskodik a meghívók és elõterjesztések - a Képviselõ-testület Szervezeti
és Mûködési Szabályzatában elõírt - idõben történõ postázásáról,
- gondoskodik az ülések technikai feltételeirõl,
- hangfelvétel útján rögzíti az ülésen elhangzottakat, melyek alapján a –
képviselõ-testületi és a bizottsági ülést követõ 15 napon belül elkészíti a
jegyzõkönyvek tervezetét, és azokat aláírva és lepecsételve elküldi a Pest Megyei
Kormányhivatal részére,
- gondoskodik a jegyzõkönyveknek az ülést vezetõvel, bizottsági elnökkel és
hitelesítõvel történõ aláírásáról,
- a határozatok kivonatát az ülést követõen azonnal elkészíti és eljuttatja a
felelõsöknek,
- a határozatoknak a felelõsök részére történõ átadását dokumentálja,
- gondoskodik a jegyzõkönyvek, a határozatok és a hangfelvétel áttekinthetõ
nyilvántartásáról, kezelésérõl,
- elkészíti a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl szóló
jelentést,
- segítséget nyújt az önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival
kapcsolatos szervezési, jogi és egyéb ügyekben,
- jogi véleményezést végez a rendelkezésre bocsátott jogszabálytervezetekrõl,
- közremûködik a felettes szervek általi törvényességi vizsgálatok
elõkészítésében, lefolytatásában, valamint elemzésében,
- igény szerint közremûködik a polgármesteri, jegyzõi fogadóórákon megjelenõ
ügyfelek panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekû bejelentések és panaszok
intézését,
- törvényességi véleményezést végez a Képviselõ-testület, valamint a
Képviselõ-testület bizottságai által hozott határozatok tekintetében,
- jogi véleményezést végez a rendeleteket és határozatokat illetõen,
- ellátja a Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos közzétételi feladatokat,
- közremûködik a törvényességi vizsgálatok folytatásában, a Hivatal belsõ
szervezeti egységei hatósági munkáinak törvényességi ellenõrzésében,
- közremûködik a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának,
valamint egyéb helyi rendeletek, okiratok, továbbá a hivatali belsõ szabályzatok
megalkotásában, módosításában, évenkénti felülvizsgálatában,
- végzi a szerzõdések elõkészítését, jogi véleményezését, ellenjegyzését,
- új, az önkormányzati és a hivatali munkát érintõ jogszabály megjelenése
esetén megfelelõ figyelem felhívással él a címzettek felé a jogszabályról,
- kapcsolatot tart a Hivatal és az önkormányzat jogi képviseletével megbízott
ügyvédi irodával,
- elõkészíti a polgármester és jegyzõ munkáltatói hatáskörébe tartozó
munkaügyi döntéseket,
- elõkészíti a Kabinetet érintõ képviselõ-testületi és bizottsági hatáskörbe
tartozó ügyeket, az ülések elõkészítésérõl, a döntések végrehajtásáról gondoskodik,
- ellátja a közérdekû adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a társasházak mûködésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §-ban szabályozottak szerint,
- elkészíti az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos
megállapodásokat.

A kabinet köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

dr. Zsidel Szilvia - jegyzõ
dr. Grmela Judit - aljegyzõ
Palócz Angelika - testületi főmunkatárs
Csorba Ferenc - informatikus, rendszergazda
Drenkó Gergely - informatikus, rendszergazda
Kovács Tímea - bizottsági fõelõadó


Ügyleírások

EU pályázatok