címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 19. | szerda
Gyárfás napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály - Adóiroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

- elõkészíti a központi adójogszabályokból és a helyi adópolitikai döntésekbõl
eredõ önkormányzati rendeletalkotást,
- az éves költségvetési tervjavaslat elõkészítésének keretében közremûködik a
helyi adóztatással kapcsolatos javaslatok kidolgozásában,
- tájékoztatást nyújt az adózók részére kötelezettségük teljesítésének
elõsegítése érdekében a jogszabályok elõírásairól,
- biztosítja és ellenõrzi az adóztatást érintõ jogszabályok érvényesítését, a
bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
- az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz
ki,
- feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás-bejelentéseket, a bevallásokat,
- ellátja a mezõ- és erdõgazdasági hasznosítású földek bérbeadásából származó
jövedelmek után fizetendõ adóval kapcsolatos feladatokat,
- adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki,
- önadózás útján fizetendõ adók esetében rögzíti az adózók által befizetett
adó, adóelõleg és önellenõrzési pótlék összegét, szükség esetén ellenõrzést végez,
- alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, ennek keretében
mulasztási bírságot, adóbírságot szab ki,
- az adómérték változása esetén az adózót határozattal értesíti,
- az adókötelezettség megállapításához adatokat gyûjt, tájékoztatást kér, a
társszervekkel kapcsolatot tart,
- döntéshozatal céljából elõkészíti az adó-, a késedelmi pótlék-, és
bírságtartozás mérséklésével, elengedésével, továbbá részletfizetéssel és fizetési
halasztással kapcsolatos ügyeket,
- adó- és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki,
- az adózó számlájának egyenlegérõl és tartozásai után felszámított késedelmi
pótlékról évente értesítést ad ki,
- ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával,
kezelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- az új adózók törzsadatait nyilvántartásba veszi és ellenõrzi,
- a törzsadattárat karbantartja, az évközi változásokat átvezeti,
- ellátja a beszedési számlák megnyitásával, könyvelésével kapcsolatos
feladatokat,
- az adóbeszedési számlákról valamint a késedelmi pótlék- és bírságszámlákról
számlakivonat-nyilvántartást vezet,
- átutalja az adóbeszedési- pótlék- és bírságszámlákra befolyt összegeket,
errõl kiadási naplót vezet, gondoskodik az elõírt pénzügyi nyilvántartások
vezetésérõl,
- havonta átutalja a hátralékra befolyt gépjármûadó összegét a Magyar
Államkincstár gépjármûadó számla javára,
- az adóbevételeket havonta az Önkormányzat költségvetési számlájára utalja,
- az adók módjára behajtott köztartozásokat a beérkezésüket követõen átutalja
a megkeresõ szerv részére,
- intézi az átvezetési és visszautalási kérelmeket,
- adatot szolgáltat a mérlegjelentéshez,
- negyedévente elvégzi a zárási feladatokat és adatokat szolgáltat a Magyar
Államkincstár részére,
- ellenõrzi az adóbefizetéseket, megindítja a behajtási eljárást a jogerõsen
megállapított, fizetési határidõben nem teljesített adótartozásokra, illetve az adók
módjára történõ behajtásra kimutatott más köztartozásokra,
- helyszíni ellenõrzéseket végez,
- a végrehajtási eljárás során a célszerûség és várható eredményesség elvének
betartásával foganatosítja a végrehajtás cselekményeket, indokolt estben az állami
adóhatóságtól kéri a végrehajtási eljárás lefolytatását,
- intézi a más adóhatóságoktól és egyéb szervektõl érkezett megkereséseket, és
az adóztatással összefüggõ beadványokat,
- ellátja a talajterhelési díj bevallásával, beszedésével, nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az iparûzési adóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az építményadóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a telekadóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a desztillálóberendezés bejelentésével és magánfõzéssel kapcsolatos
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatokat.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Pintér Mária - irodavezetõ
Burik Róbertné - adóügyi ügyintézõ
Kalla Judit - adóügyi ügyintézõ
Kapitányné Lambek Bernadett Ditta - adóügyi ügyintézõ
Kozár Tiborné - adóügyi ügyintézõ
Németh Veronika - adóügyi ügyintézõ
Varga Éva - adóügyi ügyintézõ


Ügyleírások

EU pályázatok