címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Ellenõrzési Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-468
Fax
E-mail ellenorov@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Jogállása: A belsõ ellenõrzés kialakításáról, megfelelõ mûködtetésérõl és
függetlenségének biztosításáról a jegyzõ gondoskodik. Az osztály önálló hivatali
belsõ szervezeti egységként, a jegyzõnek közvetlenül alárendelve – a monitoring
rendszer részeként - végzi tevékenységét. Jelentéseit közvetlenül a jegyzõnek küldi
meg, aki biztosítja a belsõ ellenõrök funkcionális függetlenségét. A belsõ ellenõrök
feletti munkáltatói jogokat a jegyzõ gyakorolja.

Illetékessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló helyi rendeletben
foglaltak alapján ellenõrzést végez:
- a Hivatalnál, annak szervezeti egységeinél,
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél (erre
irányuló kérelem, megkeresés esetén ellátja annak belsõ ellenõrzését a 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján),
- az önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági társaságoknál,
- az önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való
gazdálkodás tekintetében,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél.

A belsõ ellenõrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére,
különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a
vizsgálatára.

Feladatai:
- az osztály belsõ ellenõrzést végzõ köztisztviselõje bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belsõ szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a polgármester, a jegyzõ, illetve az
ellenõrzött szerv, szervezeti egység vezetõje részére, a belsõ ellenõr ezen kívül
más tevékenységbe nem vonható be,
- bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
• elemzi, vizsgálja és értékeli a belsõ kontrollrendszerek kiépítésének,
mûködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
• elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelõségét, a
beszámolók valódiságát,
• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelõzése, illetve feltárása
érdekében, valamint a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése és a
belsõ kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
• nyilvántartja és nyomon követi a belsõ ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,
- tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
• támogatja a vezetõket az egyes megoldási lehetõségek elemzésével,
értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,
• tanácsot ad a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerõforrás-
kapacitásokkal való ésszerûbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányulóan,
• ellátja a vezetõség szakértõi támogatását a kockázatkezelési és
szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer
kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,
• tanácsadást végez a szervezeti struktúrák racionalizálása, a
változásmenedzsment területén,
• konzultál és tanácsadást végez a vezetés részére a szervezeti stratégia
elkészítésében,
• javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv mûködése eredményességének
növelése és a belsõ kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a
költségvetési szerv belsõ szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetõen,
- elkészíti a stratégiai és éves ellenõrzési terveket,
- összegzést készít az ellenõrzések éves tapasztalatairól, elkészíti az éves
ellenõrzési jelentést,
- éves bontásban nyilvántartást vezet az általa elvégzett belsõ
ellenõrzésekrõl és a külsõ ellenõrzések javaslatai alapján készült intézkedési
tervek végrehajtásáról, továbbá nyilvántartja és nyomon követi a belsõ ellenõrzési
jelentések.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Papp Katalin - osztályvezető
Friesz Magdolna - belső ellenőr
Kovácsné Varga Andrea - belső ellenőr


Ügyleírások

EU pályázatok