címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. augusztus 11. | csütörtök
Zsuzsanna és Tiborc napja
+17
°
C

Tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges
Címkék átvételével kapcsolatos tudnivalók Kereskedők részére

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a Váci Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező Kereskedőket a tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges Címkék átvételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Igénybejelentés

A Címkék átadás-átvételének folyamata egy igénybejelentő lap kitöltésével kezdődik, melybe az igénylő személy adatait és az igényelt Címkék számát kell beírni.

A szükséges adatokkal feltöltött igénybejelentő lap szkennelt példányát kérjük a cimke.vac@pest.gov.hu e-mail címre megküldeni.

Az átadás-átvétel időpontjának meghatározása

Megfelelően kitöltött és visszaküldött igénybejelentő lap esetében a Váci Járási Hivatal Hatósági Osztályának munkatársai visszaigazolják a kérés beérkezését, továbbá értesítést küldenek a Címkék átvételének időpontjáról.

Az igénylés és az átadás-átvétel feltételei

1) A Kereskedőt kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító – a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás – okirat, melyet az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.

2) Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult.

3) A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.

4) Személyazonosításra alkalmas érvényes igazolvány.

Amennyiben a Címkék átadás-átvételével kapcsolatban további segítségre van szüksége, kérem, hívja a 06/27-200-523 számot.


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy

2017. július 1-tõl a "P" jelű, a "Z" jelű, valamint az ún.
"taxis" (sárga színű) rendszámok

ügyintézése országos illetékességgel, bármely okmányirodában vagy kormányablakban kérelmezhető.

A Pest Megyei Kormányhivatal okmányirodáiban és kormányablakaiban előzetes időpont-foglalás alapján kerülhet sor a fenti, különleges rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre.

A Kormányablakokba időpontot foglalni a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon vagy saját ügyfélkapun keresztül (https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes) van lehetőségük.

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében szíveskedjenek élni az előzetes időpont-foglalás lehetőségével, így elkerülhető a hosszas várakozás.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Vác, 2022. január 5.

dr. Maruszki Gábor 
járási hivatalvezetõ


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Váci Járási Hivatal
Kormányablak Osztályain

(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.;
2600 Vác, Széchenyi u. 42. Vasútállomás;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.)

az  „új gépjármû elsõ forgalomba helyezése és a
külföldrõl behozott, használt gépjármû elsõ forgalomba helyezése”
ügyek intézésére 
csak elõzetes idõpontfoglalás útján van lehetõség!

Szíves megértésüket kérem és köszönöm!

Vác, 2019. április 24.

dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezetõ


A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltségének

TÁJÉKOZTATÁSA

a tûzvédelmi "házirendrõl"

Az utóbbi idõszakban bekövetkezett jogszabályváltozások szerint a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- vagy üdülõegységet magában foglaló épületek, épületrészek esetében 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni az épületek használatával kapcsolatos tûzmegelõzési szabályokat.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról, továbbiakban: OTSZ) az elérendõ minimális biztonsági szintet határozza meg, a tûzvédelmi használati szabályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

 

E tûzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) elõtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelezõ volt a tûzvédelmi szabályok írásba foglalása. Az OTSZ alapvetõen mûszaki tartalmú szabályozás, ezért került ki belõle az érintett elõírás, így most egy másik BM rendelet alapján kellett a korábbi tûzvédelmi szabályokat újra elõvenni. A még át nem adott, vagy csak a jövõben felépítendõ lakóházak tekintetében pedig ki kell dolgozni a szabályokat. A tûzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM rendelet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia kell a készítõje nevét és elérhetõségét, valamint a készítõ aláírását.

Az érintett épületek köre némileg leszûkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél magasabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a „háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülõegységet magában foglaló épületekre, épületrészekre” vonatkozik.

A tûzvédelmi „házirend” tartalmazza az épületre, épületrészre vonatkozóan a tûzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó elõírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelõ- és fûtõberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának elõírásait, a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tûzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó elõírásokat.

Vác, 2016. április 25.

Kiszelák Ferenc tû. alezredes s.k.
kirendeltség-vezetõ


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére

Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkezõ tüzek megelõzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz, különösen erõs szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fõ oka az emberi gondatlanság. A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tûz kockázata jelentõsen függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás elõsegíti a tûz kialakulását, továbbterjedését. Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tûzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tûzgyújtás - beleértve a kijelölt tûzrakhelyeket is - , ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tûzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkén keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http:www.katasztrofavedelem.hu, http:.....katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetõek meg:

http:www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Ügyfélszolgálatunkon a következõ elérhetõségeken tájékozódhat:

telefon/honlap

elektronikus úton

Hatósági és szociális ügyek

06-27/200-510

vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu

Gyámügy

06-27/200-530

06-27/200-539

vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Foglalkoztatási ügyek

06-27/512-280

06-27/512-274

vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu

http://eugyintezes.munka.hu

http://nfsz.munka.hu

Népegészségügy

06-27/502-515

vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy

06-27/502-676

06-20/556-6411

vac-elelmiszer@pest.gov.hu


További információk:
www.kormanyhivatal.hu

Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!