címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. november 26. | szombat
Virág napja
+17
°
C

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

Váci Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának
27/502-676 vezetékes telefonszáma
műszaki okok miatt megszűnt.

Az osztály elérhetőségei:
Cím: 2600 Vác, Káptalan u. 1-3.
Telefon: 06-20/556-6411
E-mail: vac-elelmiszer@pest.gov.hu

Vác, 2022. november 23.

Dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezető


Tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges
Címkék átvételével kapcsolatos tudnivalók Kereskedők részére

 

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a Váci Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező Kereskedőket a tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges Címkék átvételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Igénybejelentés

A Címkék átadás-átvételének folyamata egy igénybejelentő lap kitöltésével kezdődik, melybe az igénylő személy adatait és az igényelt Címkék számát kell beírni.

A szükséges adatokkal feltöltött igénybejelentő lap szkennelt példányát kérjük a cimke.vac@pest.gov.hu e-mail címre megküldeni.

Az átadás-átvétel időpontjának meghatározása

Megfelelően kitöltött és visszaküldött igénybejelentő lap esetében a Váci Járási Hivatal Hatósági Osztályának munkatársai visszaigazolják a kérés beérkezését, továbbá értesítést küldenek a Címkék átvételének időpontjáról.

Az igénylés és az átadás-átvétel feltételei

1) A Kereskedőt kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító – a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás – okirat, melyet az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.

2) Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult.

3) A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.

4) Személyazonosításra alkalmas érvényes igazolvány.

Amennyiben a Címkék átadás-átvételével kapcsolatban további segítségre van szüksége, kérem, hívja a 06/27-200-523 számot.


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy

2017. július 1-tõl a "P" jelű, a "Z" jelű, valamint az ún.
"taxis" (sárga színű) rendszámok

ügyintézése országos illetékességgel, bármely okmányirodában vagy kormányablakban kérelmezhető.

A Pest Megyei Kormányhivatal okmányirodáiban és kormányablakaiban előzetes időpont-foglalás alapján kerülhet sor a fenti, különleges rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre.

A Kormányablakokba időpontot foglalni a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon vagy saját ügyfélkapun keresztül (https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes) van lehetőségük.

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében szíveskedjenek élni az előzetes időpont-foglalás lehetőségével, így elkerülhető a hosszas várakozás.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Vác, 2022. január 5.

dr. Maruszki Gábor 
járási hivatalvezetõ


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Váci Járási Hivatal
Kormányablak Osztályain

(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.;
2600 Vác, Széchenyi u. 42. Vasútállomás;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.)

az  „új gépjármû elsõ forgalomba helyezése és a
külföldrõl behozott, használt gépjármû elsõ forgalomba helyezése”
ügyek intézésére 
csak elõzetes idõpontfoglalás útján van lehetõség!

Szíves megértésüket kérem és köszönöm!

Vác, 2019. április 24.

dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezetõ


A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltségének

TÁJÉKOZTATÁSA

a tûzvédelmi "házirendrõl"

Az utóbbi idõszakban bekövetkezett jogszabályváltozások szerint a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- vagy üdülõegységet magában foglaló épületek, épületrészek esetében 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni az épületek használatával kapcsolatos tûzmegelõzési szabályokat.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról, továbbiakban: OTSZ) az elérendõ minimális biztonsági szintet határozza meg, a tûzvédelmi használati szabályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

 

E tûzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) elõtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelezõ volt a tûzvédelmi szabályok írásba foglalása. Az OTSZ alapvetõen mûszaki tartalmú szabályozás, ezért került ki belõle az érintett elõírás, így most egy másik BM rendelet alapján kellett a korábbi tûzvédelmi szabályokat újra elõvenni. A még át nem adott, vagy csak a jövõben felépítendõ lakóházak tekintetében pedig ki kell dolgozni a szabályokat. A tûzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM rendelet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia kell a készítõje nevét és elérhetõségét, valamint a készítõ aláírását.

Az érintett épületek köre némileg leszûkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél magasabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a „háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülõegységet magában foglaló épületekre, épületrészekre” vonatkozik.

A tûzvédelmi „házirend” tartalmazza az épületre, épületrészre vonatkozóan a tûzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó elõírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelõ- és fûtõberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának elõírásait, a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tûzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó elõírásokat.

Vác, 2016. április 25.

Kiszelák Ferenc tû. alezredes s.k.
kirendeltség-vezetõ


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére

Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkezõ tüzek megelõzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz, különösen erõs szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fõ oka az emberi gondatlanság. A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tûz kockázata jelentõsen függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás elõsegíti a tûz kialakulását, továbbterjedését. Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tûzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tûzgyújtás - beleértve a kijelölt tûzrakhelyeket is - , ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tûzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkén keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http:www.katasztrofavedelem.hu, http:.....katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetõek meg:

http:www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Ügyfélszolgálatunkon a következõ elérhetõségeken tájékozódhat:

telefon/honlap

elektronikus úton

Hatósági és szociális ügyek

06-27/200-510

vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu

Gyámügy

06-27/200-530

06-27/200-539

vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Foglalkoztatási ügyek

06-27/512-280

06-27/512-274

vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu

http://eugyintezes.munka.hu

http://nfsz.munka.hu

Népegészségügy

06-27/502-515

vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy

06-27/502-676

06-20/556-6411

vac-elelmiszer@pest.gov.hu


További információk:
www.kormanyhivatal.hu

Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!