címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 16. | kedd
Valter napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

E-ügyintézés nyomtatványok


Népjóléti ügyek

Témacsoport megnevezése Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása Alkalmazott dokumentumok (.DOC formátum) Bankszámlaszám
Szociális ügyek Átmeneti támogatás Átmeneti támogatásban részesíthetõ az a személy, aki létfenntartását veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, illetve aki idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. átmeneti támogatás

vagyonnyilatkozat

Szociális ügyek Temetési támogatás Temetési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. temetési támogatás

Szociális ügyek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül az a 18. életévét be nem töltött gyermek, akinek a családja idõszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

vagyonnyilatkozat

Szociális ügyek Beiskolázási támogatás Beiskolázási támogatás annak a családnak állapítható meg, amelynek a gyermeke, vagy fiatal felnõtt tagja általános, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és a) a családban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, vagy b) gyermeket egyedülálló neveli és az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg nyugdíjminimum 250 %-át beiskolázási támogatás

Szociális ügyek Iskolakezdési támogatás Kérelem iskolakezdési támogatáshoz

Szociális ügyek Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás annak a gyermeknek, vagy fiatal felnõttnek állapítható meg, aki általános, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat és gyermekétkeztetési térítési díj támogatás

Szociális ügyek Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram- , a víz- és a gázfogyasztás, a távhõ-szolgáltatás, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelõanyag költségeihez nyújtható. lakásfenntartási támogatás

vagyonnyilatkozat

Szociális ügyek Közszolgáltatási díj kedvezmény Közszolgáltatási díj megfizetése alól — szociális helyzete alapján — kedvezményben a Vácon bejelentett lakóhellyel rendelkezõ ingatlan tulajdonosa, haszonélvezõje, vagy önkormányzati lakás bérlõje részesülhet, amennyiben állandó lakcímként, vagy tartózkodási helyként az adott ingatlanba van bejelentve. A kedvezmény számítása során csak az életvitelszerûen ott lakók vehetõk figyelembe. A kedvezményben az a személy részesülhet, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élõ személy esetében 250 %-át, és a kedvezményre jogosultság idõpontjában hulladékkezelési díjtartozása nincs. közszolgáltatási díj kedvezmény (szemétdíj)

Szociális ügyek Ápolási támogatás Ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú, – Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti – hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ápolási támogatás

orvosi szakvélemény ápoláshoz

vagyonnyilatkozat

Szociális ügyek Méltányos gyógyszertámogatás A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás. Méltányosságból gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg azon személy részére, akinek a) a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 160%-át, b) egyedülélõ esetében az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a 3.000,-Ft-ot eléri, vagy meghaladja. méltányos gyógyszertámogatás

Szociális ügyek Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselõ-testülete - a halálesetrõl való tudomásszerzést követõ huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történõ eltemettetésérõl, ha a) nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik.
Szociális ügyek Tanulmányi támogatás Tanulmányi támogatás nyújtható a felsõoktatásban tanuló hallgatók számára, akik szociálisan rászorulók és taníttatásuk a családjuk számára olyan anyagi megterhelést jelent, amely a megélhetésüket veszélyezteti. tanulmányi támogatás

vagyonnyilatkozat

Szociális ügyek Fûtési támogatás Fûtési támogatás azoknak a szociálisan rászoruló háztartások részére állapítható meg, ahol a) a háztartásban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal, vagy b) gyermeket egyedülálló nevelése esetén az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át és a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal, vagy c) egyedül élõ nyugdíjas esetén az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át és vagyonnal nem rendelkezik. vagyonnyilatkozat

fûtési támogatás

Szociális ügyek Bursa Hungarica Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülhet az a váci lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, szociálisan rászoruló magyar állampolgár, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett pályázati kiírásban foglaltaknak.
Szociális ügyek Szociális intézményi beutalás Idõsek Otthonába a 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 68/A § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezõ, de rendszeres fekvõbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Idõs otthoni ellátást napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott és egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. szoc.otthon

szoc.otthon egészségügyi állapot igazolás

Gyermekvédelem és gyámügyek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) a 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek, b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, (Erzsébet utalvány) c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

vagyonnyilatkozat

Oktatási ügyek Óvodákba történõ felvétellel kapcsolatos ügyek Az óvodai felvétellel kapcsolatos elutasító határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül a szülõ eljárást indíthat. A fenntartóhoz címzett kérelmet az óvodavezetõhöz kell benyújtani. Az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Oktatási ügyek Óvodai felmentés ügye A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
Oktatási ügyek Óvodai felmentés ügye A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
EU pályázatok