címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály - Pénzügyi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

- ellátja az önkormányzat, a Hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek koordinálását,
könyvelését, nyilvántartását, utalását, a jogszabályokban meghatározott határidõre
biztosítja a Képviselõ-testület, illetve a Magyar Államkincstár részére az
adatszolgáltatásokat,
- a költségvetés tervezésével kapcsolatban:
• elkészíti az éves költségvetési koncepciót,
• elkészíti az éves költségvetési javaslatokat, összehangolja az
intézményekkel való egyeztetést, valamint a Hivatalon és önkormányzaton belüli
tervezési munkálatokat,
• gondoskodik az önkormányzat irányítása alá tarozó költségvetési szerveinek
elemi költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról,
• képviselõ-testületi elõterjesztést készít az intézményi élelmezési
nyersanyagköltségek módosítására,
• a költségvetési törvényben elõírtaknak megfelelõen leigényli a helyi
önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatását, az
adatszolgáltatást a költségvetési szervek által biztosított adatokból önkormányzati
szintre összesítve készíti el.
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban:
• elkészíti a Hivatal, az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok
számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a
számviteli törvényben és végrehajtására kiadott kormányrendeletben elõírt – belsõ
szabályzatokat,
• gondoskodik az elõírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerû vezetésérõl,
• vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget
tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek,
• vezeti az önkormányzat és intézményeinek elõirányzat nyilvántartását,
• nyilvántartja a kis- és nagy értékû tárgyi eszközöket az erre
rendszeresített programon keresztül (ASP),
• jogszabályi elõírásoknak megfelelõen elõkészíti a leltározást,
• végzi az európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó
pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
• ellátja a jogszabályban elõírt nyilvántartások, kimutatások és statisztikák
vezetését és továbbítását,
• gondoskodik az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek
elemi költségvetése felülvizsgálatáról,
• kezeli az önkormányzat és a Hivatal számláit,
• szükség szerint gondoskodik új számlák, alszámlák megnyitásáról, illetve
megszüntetésérõl,
• lebonyolítja a pénztári be- és kifizetéseket,
• pénzügyi gyorsjelentést készít naponta a bankszámla egyenlegek alakulásáról,
• gondoskodik a bevételek beszedésérõl és a kiadások teljesítésérõl,
• intézi az egyéb szerzõdésekbõl (pl.: Rádi u. 23. lakásbérleti díj, vízdíj,
terület- és egyéb helyiség bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások,
kölcsönök, stb.) keletkezett hátralékosok felszólítását,
• folyamatosan figyelemmel kíséri és értesíti az érintett társ osztályokat a
kiszabott bírságok beérkezésérõl és a hátralékosokról,
• ellátja a Rádi u. 23. sz. alatti bérlakások hasznosításával kapcsolatos
könyvelési feladatokat,
• a vonatkozó utasítások szerint a munkatársak utalványozási, ellenõrzõ, és
érvényesítési jogkört gyakorolnak,
• adatszolgáltatásával közremûködik az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának
megtartásához,
• az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése, javítása érdekében
elkészíti az Önkormányzat Rendkívüli Mûködéi Támogatására vonatkozó pályázatot.
Gondoskodik az elnyert támogatás - éves beszámoló keretében történõ –
elszámolásáról,
• javaslatot tesz hitel felvételére,
• ellátja az önkormányzat hitelmûveleteivel kapcsolatos feladatokat, ennek
keretében elõkészíti a hitelfelvételekre vonatkozó elõterjesztéseket,
hitelszerzõdéseket, intézi a szerzõdéskötéseket, a hitelek lehívását, törlesztését.
Analitikus nyilvántartást vezet az önkormányzat hitelállományáról célonként, a
kamatkiadásokról mûködési és felhalmozási bontásban,
• a Képviselõ-testület döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad
pénzeszközök kamatozó betétként történõ elhelyezésérõl,
• a Magyar Államkincstár által elõírt rendben gondoskodik a rendszeres és
eseti jellegû adatszolgáltatások, jelentések elkészítésérõl és határidõben történõ
továbbításáról,
• elkészíti az éves költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot,
• elõkészíti a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos képviselõ-
testületi elõterjesztéseket,
• összehangolja a havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves
beszámolójelentés összeállításával kapcsolatos munkálatokat és gondoskodik a
tájékoztatók, beszámolók határidõre történõ elkészítésérõl,
• gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,
• ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat,
elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetésérõl, illetve
visszaigénylésérõl,
• nyilvántartja az önkormányzat és a Hivatal szerzõdéseit,
• ellenõrzi az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal összefüggésben az
osztályra beérkezett kifizetési igényeket, számlákat,
• jelzálogjoggal kapcsolatos ügyintézést folytat.
- közremûködik a területet érintõ szabályzatok elkészítésében,
- tájékoztatót készít a területét érintõ fontosabb jogszabályi
rendelkezésekrõl,
- gondoskodik a civil szervezetek részére biztosított támogatásokkal
kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról,
- ellátja a Hivatalban folyó számlázási tevékenységet,
- tervezi a Hivatal bér- és létszám elõirányzatát, beszámol annak
teljesítésérõl,
- gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb
személyi jellegû kifizetések számfejtésérõl, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetésérõl, a szükséges egyeztetések elvégzésérõl,
- ellátja a személyzeti- és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos ügyeket a
jegyzõ rendelkezésének megfelelõen,
- feldolgozza a bérjegyzékeket,
- ellátja a béren kívüli juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat,
- szakmailag segíti az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét,
- kapcsolatot tart az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkezõ gazdasági
társaságokkal,
- megállapodás alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási,
adatszolgáltatási, és beszámolási feladatait,
- feladatkörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
tevékenységének finanszírozása,
- ellátja a feladatellátásával kapcsolatos iktatási feladatokat,
- közremûködik minden egyéb feladatban, mely az önkormányzat mûködéséhez
szükséges, melynek költségvetési, pénzügyi és ezekhez kapcsolódó vonatkozása van, és
amely nem tartozik más önkormányzati intézmény vagy osztály feladatellátásához.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Szresen Katalin - irodavezetõ
Bodonyiné Csokrisz Marianna - pénzügyi fõelõadó
Csernákné Rákóczi Erzsébet - pénzügyi ügyintézõ
Hornosné Szombathelyi Szilvia - pénzügyi ügyintéző
Kemecsei Barbara - pénzügyi előadó
Partyné Mák Anikó - pénzügyi előadó


Ügyleírások

EU pályázatok