címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 16. | kedd
Valter napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
GYÁMÜGYI OSZTÁLY

https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/vac

A Váci Járási Hivatal Gyámügyi Osztály illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:

Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 200.
Telefon: 06-27/200-533
Email: vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfõ 
10:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00


A Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre
:

A gyermekek védelme érdekében

-          Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, a feltételek fennállása esetén - családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.

-          Megállapítja a szülõi felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszûnését.

-          Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetésérõl és megváltoztatásáról.

-          Nevelésbe veszi a gyermeket.

-          Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról.

-          Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetésérõl.

-          Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérõl.

-          Közremûködik a bírósági végrehajtási eljárásban.

-          Dönt a gyermek védelembe vételérõl, a megelõzõ pártfogás elrendelésérõl és ezek megszüntetésérõl. 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

-          Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról.

-          Dönt a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl.

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

-          Kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel.

-          Hozzájárul a korlátozottan cselekvõképes kiskorú és a cselekvõképességében a származás megállapításával összefüggõ jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselõ a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg, a cselekvõképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselõ által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához.

-          Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha

  • az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,
  • az anya a gyermek törvényes képviselõje, és az apai elismerõ nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,
  • jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt.

-           Megtámadja az apai elismerõ nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anya és születendõ gyermeke érdekében

-          A várandós anya kérelmére meghatározza a születendõ gyermek lakóhelyét.

-          A titkolt terhességbõl született gyermek törvényes képviselõjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét.

A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

-          Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét.

-          Felveszi a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

A gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet

-          A szülõi felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülõi felügyelet, az egyes szülõi felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történõ elhelyezése, a gyermek kiadása,

-          a gyermeket megilletõ tartási követelés érvényesítése,

-          a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,

-          a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvõképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvõképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvõképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvõképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvõképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,

-          a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.

A gyámhivatal feljelentést tesz

-          a gyermek veszélyeztetése,

-          a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy

-          a gyermek sérelmére elkövetett más bûncselekmény miatt.

A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülõi felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

-          dönt a gyermek és a szülõ, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el,

-          dönt a szülõ jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

-          hozzájárul a gyermek családba fogadásához,

-          jóváhagyja a gyermek részére a szülõk lakóhelyének vagy a szülõk által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,

-          dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérõl,

-          a tanköteles gyermek mûvészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történõ foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenõrzi a bejelentésben foglaltakat.

A gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, elõzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban

-          a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel,

-          ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,

-          felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,

-          külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.

A gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban

-          dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történõ elhelyezésérõl, az elhelyezett pénz felhasználásáról, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

-          elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,

-          közremûködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékû jogával kapcsolatos ügyekben,

-          közremûködik a hagyatéki eljárásban.

Vác, 2023. július 19.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ

EU pályázatok