címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. október 4. | szerda
Ferenc napja
+17
°
C
Szervezetek, Intézmények  >>  Oktatási Intézmények
 


Szervezet neve: Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézménye
Vezető / Elnök: Tagintézmény-igazgató: Kovács Borbála
Cim: Vác, Naszály út 29.
Telefon: 06-30-447-7844
Fax:
Email: pmpsz.vac@gmail.com
Honlap: pestmszaksz.hu
Ismertető: Ismertetõ: Intézményünk a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézménye
központ: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. OM: 202802
megbízott fõigazgató: Pinterics János

Ellátási körzetünk:
Vác, Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Váckisújfalu

A bejelentkezés személyesen, telefonon vagy interneten is történhet.

A tanítási szünetek ideje alatt elõre megbeszélt idõpontban biztosítjuk, hogy a szülõk
felkereshessék munkatársainkat.

Szolgáltatásaink ingyenesek.

Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülõk jelentkezhetnek, akik vagy ellátási
körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézménybe járnak.

Bejelentkezés módja:
A gyermek vizsgálatát kérheti a megfelelõ nyomtatvány kitöltésével
a)a szülõ beleegyezésével az oktatási-nevelési intézmény (óvoda/iskola), részletes pedagógiai
jellemzés kíséretében,
b)a szülõ személyes bejelentkezés során,
c)a nappali közoktatásban részesülõ nagykorú tanuló személyes bejelentkezés során.
A gyermekgondozásba vételét/terápiáját kérheti
d)a szülõ személyes vagy telefonos bejelentkezés során,
e)a nappali közoktatásban részesülõ nagykorú tanuló személyes vagy telefonos bejelentkezés
során.
A nevelés, oktatás rendszerében, mint speciális feladatokkal felruházott intézmény veszünk részt.
A szülõknek, gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak nyújtunk fejlesztõ, támogató szolgáltatást.

Tevékenységeink:
1.Vizsgálatok
a.Pedagógiai vizsgálat: A pedagógiai vizsgálat célja a gyermek képességeinek feltárása,
fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél közvetlenül kérhetõ, nem kell hozzá a rendeletben
meghatározott formanyomtatvány kitöltése.
b.Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértõi vizsgálat: a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen – tagintézményi kereteken belül, sztenderd vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre
kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, a gyenge iskolai teljesítmény okai. A vizsgálatok a
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) megállapítását célozhatják. A vizsgálatot a
szülõ, az óvoda és az iskola is kérheti. A komplex szakértõi vizsgálat eredményeirõl hivatalos
szakértõi vélemény készül. A vizsgálat eredményérõl a szülõ azonnal tájékoztatást kap és az
intézmény is értesül a vizsgálatról a szakértõi vélemény formájában.
A szakértõi vizsgálat elõnye, hogy tanulási nehézség mögött rejlõ okok feltárásában körültekintõ,
komplex vizsgálatot biztosít, és eredményeképpen az óvoda, iskola fejlesztõ támogatást tud nyújtani
a vizsgált gyermekeknek.
A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a „Szakértõi vélemény iránti kérelem” címû nyomtatvány
kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A szakértõi
vizsgálat akkor kezdhetõ meg, ha a szülõi felügyeletet gyakorló szülõk jelen vannak.
Iskolaérettségi vizsgálat: Az iskolaérettségi vizsgálatot olyan gyermekek esetében végezzük el,
akiknél felmerül, hogy iskolakezdése az adott tanévben nem feltétlenül indokolt. Ennek számos oka
lehet, pl: szociális éretlenség vagy figyelmi, mentális problémák, esetleg speciális tényezõk,
beszédhiba. A vizsgálatot kérheti a szülõ is, gyakrabban az óvodán keresztül történik a bejelentkezés.
Az iskolaérettségi vizsgálat célja annak felmérése, hogy a gyermek fejlettsége a szükséges
területeken megfelel-e az elvárt szintnek. A vizsgálat éppen ezért minden szükséges területre
kiterjed, és egy átfogó képet nyújt a gyermek aktuális állapotáról.

2.Terápiák
a.Gyógypedagógia, fejlesztõpedagógia: A szakszolgálatunkban biztosított fejlesztés azoknak a
gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz
képest gyengébben teljesítenek. Fontos annak megállapítása, hogy miért van ez így. Ezért a fejlesztõ
munka elsõ lépése a háttérben megbúvó okok kiderítése. A szülõvel közösen gondolkodva team munkában
(pedagógus, pszichológus, logopédus közremûködésével) feltérképezzük a problémák gyökerét.
Megismerjük a gyermekek képességeit, mely részterületek igényelnek fejlesztést, melyek azok a
készségek, amelyekre lehet támaszkodni a fejlesztésben. A terápia hatékonysága érdekében sokszor
szükség van az otthoni gyakorlásra is, ehhez a szülõktõl szoktunk segítséget kérni.

b.Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.
A szakember és a gyermek családjának együttmûködésének elsõ lépcsõfoka az elsõ interjú. A gyermek
pszichológiai vizsgálatát minden esetben megelõzi a szülõkkel (lehetõség szerint mind az
édesanyával, mind az édesapával vagy nevelõszülõkkel) folytatott feltáró beszélgetés. A szülõkkel
folytatott beszélgetés, a probléma körvonalainak megismerése után kerül sor a gyermekkel való
találkozásra, feltáró vizsgálatot végzünk. Miután megtörtént a gyermek feltérképezése, a
tapasztalatokat megosztja a pszichológus a szülõvel/szülõkkel szülõkonzultáció keretében, és
megbeszélik a további tennivalókat.
A probléma jellegétõl és mélységétõl függõen a szakember továbbirányíthatja a szülõket és a
gyermeket további szakvizsgálatokra (pl. orvosi vizsgálat) vagy más szakemberhez (pl.
gyermekpszichiáter).
Amennyiben a szülõk és a szakember egyetértésével a gyermek problémája pszichoterápiás úton
rendezhetõ, intézményünk ezt a folyamatot is vállalja.

c.Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlõdési
elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia,
a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelõzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését
szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevõ, ötödik életévüket
betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szûrését, és ennek eredménye
alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának
kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekrõl logopédiai vizsgálati vélemény készül.
A logopédiai ellátás egyéni, kiscsoportos foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekbõl, tanulóból
álló csoportfoglalkozás keretében szervezhetõ meg.

d.Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi
szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint
prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Fejlesztõ, preventív,
korrekciós és rehabilitációs célú testnevelés oktatást végez. Ez a foglalkozás a gyermekek
intézményében kerül megszervezésre.
A gyógytestnevelés tehát komplex, pedagógiai környezetbe, nevelési – oktatási folyamatba ágyazott
testnevelés tanóra, mely a gyermek testi képességeinek, mozgásmûveltségének fejlesztése által nem
csak rehabilitál, preventál, korrigál, hanem kialakítja a sportolás iránti igényt is.

EU pályázatok