címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. október 21. | csütörtök
Orsolya napja
+17
°
C

Cím
Telefon
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)


Ügyleírások

Építéshatósági Osztály tevékenységei

Tevékenység leírása:

1.Az építésügyi hatóság illetékessége

Az építésügyi hatósági jogkört a jegyzõ megbízásából az Építési Osztály látja el.
Szakhatóságként vesz részt a telekalakítási eljárásban.
Az elsõfokú építésügyi hatósági ügyekben (építésügyi hatósági szolgáltatás, az építési, a bontási, a használatbavételi és fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyekben) a 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbi településekre vonatkozóan látja el:

- Vác
- Acsa
- Csörög
- Csõvár
- Galgagyörk
- Kisnémedi
- Kosd
- Õrbottyán
- Penc
- Püspökhatvan
- Püspökszilágy
- Rád
- Szõd
- Szõdliget
- Vácduka
- Váchartyán
- Váckisújfalu
- Vácrátót

2.Tájékoztató az építésügyi hatóság munkájáról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 34. § (1.) bek. alapján építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. Az építésügyi hatóság jogosult az építési tevékenység jogszerûségének ellenõrzésére.
(2) Az építésügyi hatóság
a) építési engedélyezési,
b) összevont engedélyezési,
c) fennmaradási engedélyezési,
d) használatbavételi engedélyezési,
e) bontási engedélyezési,
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
g) jogutódlás tudomásulvételi,
h) használatbavétel tudomásulvételi,
i) az országos építési követelményektõl való eltérés engedélyezési,
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
k) kötelezési,
l) végrehajtási,
m) szakhatósági, valamint
n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi
eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.
(3) Az építésügyi hatóság – közremûködõ hatóság közremûködésével – integrált eljárást folytat le vagy ilyen eljárásban vesz részt az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott esetben.
(4) Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben összevont engedélyezési építésügyi hatósági eljárást folytat le.
(5) Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából
a) a tervezés elõsegítése érdekében, vagy
b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez
helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.
(6) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokra eltérõ eljárási szabályok állapíthatók meg.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklet írja elõ az engedélyezéshez szükséges építészeti-mûszaki dokumentáció tartalmát.

3. Tájékoztató az engedély nélkül végezhetõ tevékenységekrõl:

312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1., illetve 2. melléklete tartalmazza az építési, illetve bontási engedély nélkül végezhetõ építési, illetve bontási tevékenységeket:
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Építési engedély nélkül végezhetõ építési tevékenységek

1. Az építési engedéllyel építhetõ építmény átalakítása felújítása, helyreállítása, korszerûsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerõsíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni.

2. Meglévõ építmény utólagos hõszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintõ - cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévõ építményben - alapozást nem igénylõ – új égéstermék-elvezetõ kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévõ építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerõsítésével.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezetõ kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani,
d) kicserélni,
e) megerõsíteni vagy
f) újjáépíteni.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület építése, bõvítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bõvítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

10. Temetõ területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bõvítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

11. Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelõségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkezõ mûtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelõség igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkezõ építményszerkezetû, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elõadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsõsegélyt nyújtó építmény,
c) levegõvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda
e) az a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkezõ és legfeljebb 50 fõ egyidejû tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó - az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegû építmény építése.

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minõsülõ, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdõmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggõ – 1,0 m, vagy annál kisebb mértékû végleges jellegû megváltoztatása.

20. Támfal építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttõl számított 1,0 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcsõ, járda és lejtõ, háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minõsülõ növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

23. Napenergia-kollektor, szellõzõ-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerõsíteni vagy
f) újjáépíteni.

24. Építménynek minõsülõ szelektív és háztartási célú hulladékgyûjtõ és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmû becsatlakozási és -pótló mûtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Utasváró fülke építése.

28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttõl mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követõen elbontandó állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése.

30. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetetõ, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelsõ pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

31.

32. Közforgalom elõl elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

33. A legfeljebb 2,0 m mélységû és legfeljebb 20 m3 légterû pince építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

34. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény létesítése.

2. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhetõ bontási tevékenységek

1. A bruttó 300,0 m3 térfogatot vagy a rendezett terepcsatlakozástól mért 4,0 m épületmagasságot meg nem haladó egyszintes építmény bontása, kivéve a lakást tartalmazó, a zártsorú vagy ikres beépítésû épületet.

2. A legfeljebb 2,0 m mélységû és legfeljebb 20 m3 légterû pince bontása.

3. Meglévõ építményben -- alapozás nélküli - égéstermék-elvezetõ bontása, ha az nem jár a meglévõ építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerõsítésével.

4. Önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezetõ kémény bontása, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet bontása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell:
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani,
d) kicserélni,
e) megerõsíteni vagy
f) újjáépíteni.

6. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület bontása, melynek mérete nem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

7. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény bontása, melynek mérete nem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

8. Önálló reklámtartó építmény bontása, melynek mérete nem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

9. Temetõ területén:
a) sírbolt, urnasírbolt bontása, melynek mérete nem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet vagy a 3,0 m magasságot.
b) urnafülke, sírhely, sírjel bontása.

10. Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel bontása, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

11. Emlékfal bontása, ha annak magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

12. Park, játszótér, sportpálya mûtárgyainak bontása.

13. Tömegtartózkodás céljára nem alkalmas, vagy legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elõadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsõsegélyt nyújtó építmény,
c) levegõvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
bontása.

14. Növénytermesztésre szolgáló üvegház bontása, melynek legmagasabb pontja nem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

15. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor bontása, melynek legmagasabb pontja nem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

16. A 6,0 m vagy annál kisebb gerincmagasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minõsülõ, föld feletti vagy alatti tartály, tároló bontása.

17. A bruttó 50,0 m3–nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdõmedence, kerti tó bontása.

18. Támfal bontása, melynek mérete nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttõl számított 1,0 m magasságot.

19. Kerítés, kerti építmény, tereplépcsõ és lejtõ, háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, valamint zöldségverem, építménynek minõsülõ növénytámasz, növényt felfuttató rács bontása.

20. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó áttelepítése, árnyékszék bontása.

21. Építményen vagy építményben lévõ napenergia-kollektor, szellõzõ-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó bontása, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit:
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerõsíteni vagy
f) újjáépíteni.

22. Telken belüli közmû becsatlakozási és -pótló mûtárgy bontása.

23. Telken belüli geodéziai építmény bontása.

24. Utasváró fülke bontása.
25. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) bontás
a, melynek terepszinttõl mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

26. Építési tevékenység végzéséhez szükséges állványzat elbontása.

27. Bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási épület bontása.

28. Magasles, vadetetõ, erdei építmény, kilátó bontása, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelsõ pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

29.

30. Közforgalom elõl elzárt, telken belüli 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-, átjáró-híd bontása.4. Tájékoztató az eljárási illetékekrõl:

Az eljárásért fizetendõ illeték mértékét az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény állapítja meg:

XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke

I. Az építésügyi hatóságnál indított
1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték
a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,
b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
c) mûtárgy építése esetén, ha mérete jellemzõen alapterületben kifejezhetõ, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzõen hosszban kifejezhetõ, akkor folyóméterenként 1000 forint,
d) meglévõ építmény bõvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
db) az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,
e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
f) a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bõvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén, ha mérete jellemzõen alapterületben kifejezhetõ, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzõen hosszban kifejezhetõ, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,
g) ha az építményben felvonó, mozgólépcsõ és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,
2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyezõ mértékû,
3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül
a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyezõ mértékû,
4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül
a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyezõ mértékû,
5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közremûködõ építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,
6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,
7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3–5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,
9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1–5. pontban megállapított illetékkel megegyezõ mértékû,
10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,
11. az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása 20 000 forint,
12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,
13. az 1–12. pont alá nem esõ elsõ fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint.

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.

IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közremûködõ szakhatóságok eljárása.

V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülõ eljárásonként kell megfizetni.

VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó mûtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képezõ távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.