címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 30. | csütörtök
Janka és Zsanett napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-414
E-mail igazgatas12@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági feladatokat,
különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet;
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat;
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzõkönyvet;
- lebonyolítja az állampolgársági esküt;
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
- felveszi a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a születendõ és
megszületett gyermek részére;
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel;
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek
családi és utónevét;
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez;
- megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk
adatait;
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
- feldolgozza a bíróságtól érkezõ válási lapokat;
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést;
- szervezi az esküvõket,
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat;
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az ipari tevékenységgel kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét (bejelentés köteles, illetve
mûködési engedély köteles tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az üzletek mûködésével kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet;
- átvezeti a nyilvántartásba a szálláshelyekkel kapcsolatos adatmódosításokat,
tevékenység megszüntetéseket;
- Ellátja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé az
adatszolgáltatást;
- engedélyezi a zenés-táncos rendezvények megtartását;
- átvezeti a nyilvántartásba a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos
adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- engedélyezi a vásár, piac bevásárlóközpont, helyi termelõi piac
üzemeltetését;
- átvezeti a nyilvántartásba a vásár, helyi termelõi piac üzemeltetésével
kapcsolatos adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- összeállítja az éves ellenõrzési tervet;
- lefolytatja a kereskedelmi, telepengedélyezési, egyéb hatósági hatáskörébe
tartozó ellenõrzéseket, kivizsgálja a lakossági panaszbejelentéseket;
- elkészíti a feladatkörével összefüggõ statisztikai adatszolgáltatást a KSH
felé;
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert;
- ellátja a KCR rendszerrel összefüggésben a címképzési, címkezelési
feladatokat házszám és cím/albetét szinten;
- ellátja a KCR rendszerrel kapcsolatos adatrögzítési, nyilvántartási
feladatokat;
- kezeli a hirdetményeket;
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi;
- kapcsolatot tart a postával, ellátja a fénymásolási feladatokat;
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe;
- elkészíti a hagyatéki leltárt;
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és
ingatlan vagyonát,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kiss Szilvia - ügykezelõ
Kolozsi-Tóth Barbara - anyakönyvvezető
Vitéz Hajnalka - ügykezelõ
Dudásné Szűcs Adrienn Diána - igazgatási ügyintéző, keresked. üi.
Felbertné Tóth Adrienn - igazgatási ügyintézõ
Lukács Lívia - anyakönyvvezetõ
Molnár Boglárka - igazgatási ügyintéző
Pápa Éva - igazgatási ügyintéző
Veres Anita - anyakönyvvezetõ
Vincze Renáta - igazgatási ügyintéző
Vörösné Berta Tünde - anyakönyvvezetõ


Iparker-adatok

Iparker-adatok

Ellenőrzési tervek

Ügyleírások

Hagyatéki eljárás ügymenete

Vonatkozó jogszabályok:

- Polgári Törvénykönyvérõl szóló 2013. évi V. törvény
- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv)

A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell. A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes jegyzõ feladata. Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.

A halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg vagy postázunk/emailen megküldünk Nyilatkozat nyomtatványt és a hozzá szükséges információkat, hogy a hagyatéki leltárt a hivatal elkészíthesse. Az értesítésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség.

Ha a hozzátartozó nem váci lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti jegyzõt, és ott történik a leltárfelvétel vagy postázzuk a fenti nyilatkozatot és kérjük, hogy kitöltve juttassa vissza a hivatalba. Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról feljegyzést készítünk.

Póthagyaték kérelemre indul, amelyet az ügyfélnek kell írásban elõterjesztenie (amennyiben kézzel írott a kérelem, úgy nem kell tanúkkal ellátni, ha nyomtatott, akkor elengedhetetlen a tanúk ellenjegyzése) a hagyaték tárgyának, valamint az öröklésben érdekeltek személyes adatainak megjelölésével.

Hagyatéki leltározást a Hetv 20. § * (1) alapján kell a jegyzõnek elvégezni.

A leltár elkészítésének határideje harminc nap.
A hagyatéki leltárt - a (2) bekezdés kivételével - az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.

A leltárba felvett ingatlan értékének meghatározásánál az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje által az illetékekrõl szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakat kell alapul venni. Az öröklésben érdekeltek az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek.

A jegyzõ tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetõségérõl, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetérõl, jogaikról, kötelezettségeikrõl, az eljárás várható költségeirõl. A jegyzõ felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétõl számított 8 napon belül jelentsék be, ha az tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

A hagyatéki leltárt, a leltározás befejezésétõl számított 5 napon belül az illetékes közjegyzõhöz továbbítjuk.EU pályázatok