címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-414
E-mail igazgatas12@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági feladatokat,
különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet;
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat;
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzõkönyvet;
- lebonyolítja az állampolgársági esküt;
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
- felveszi a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a születendõ és
megszületett gyermek részére;
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel;
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek
családi és utónevét;
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez;
- megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk
adatait;
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
- feldolgozza a bíróságtól érkezõ válási lapokat;
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést;
- szervezi az esküvõket,
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat;
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az ipari tevékenységgel kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét (bejelentés köteles, illetve
mûködési engedély köteles tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az üzletek mûködésével kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet;
- átvezeti a nyilvántartásba a szálláshelyekkel kapcsolatos adatmódosításokat,
tevékenység megszüntetéseket;
- Ellátja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé az
adatszolgáltatást;
- engedélyezi a zenés-táncos rendezvények megtartását;
- átvezeti a nyilvántartásba a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos
adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- engedélyezi a vásár, piac bevásárlóközpont, helyi termelõi piac
üzemeltetését;
- átvezeti a nyilvántartásba a vásár, helyi termelõi piac üzemeltetésével
kapcsolatos adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- összeállítja az éves ellenõrzési tervet;
- lefolytatja a kereskedelmi, telepengedélyezési, egyéb hatósági hatáskörébe
tartozó ellenõrzéseket, kivizsgálja a lakossági panaszbejelentéseket;
- elkészíti a feladatkörével összefüggõ statisztikai adatszolgáltatást a KSH
felé;
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert;
- ellátja a KCR rendszerrel összefüggésben a címképzési, címkezelési
feladatokat házszám és cím/albetét szinten;
- ellátja a KCR rendszerrel kapcsolatos adatrögzítési, nyilvántartási
feladatokat;
- kezeli a hirdetményeket;
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi;
- kapcsolatot tart a postával, ellátja a fénymásolási feladatokat;
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe;
- elkészíti a hagyatéki leltárt;
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és
ingatlan vagyonát,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kiss Szilvia - ügykezelõ
Kolozsi-Tóth Barbara - anyakönyvvezető
Vitéz Hajnalka - ügykezelõ
Dudásné Szűcs Adrienn Diána - igazgatási ügyintéző, keresked. üi.
Felbertné Tóth Adrienn - igazgatási ügyintézõ
Lukács Lívia - anyakönyvvezetõ
Molnár Boglárka - igazgatási ügyintéző
Pápa Éva - igazgatási ügyintéző
Veres Anita - anyakönyvvezetõ
Vincze Renáta - igazgatási ügyintéző
Vörösné Berta Tünde - anyakönyvvezetõ


Iparker-adatok

Iparker-adatok

Ellenőrzési tervek

Ügyleírások

Honosítás

Honosítás feltételei:
- meghatározott ideig bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusban, illetve EGT tartózkodási engedéllyel Magyarországon kell élni
- a magyar jog szerinti büntetlen elõélet, továbbá a kérelem elbírálásakor a kérelmezõ ellen magyar bíróság elõtt nem folyik büntetõ eljárás
- biztosított magyarországi lakás és megélhetés
- a honosítás nem sértheti a Magyar Köztársaság érdekeit
- igazolás az alkotmányos alapismeretekbõl magyar nyelven tett eredményes vizsgáról, kivéve ha ez alól a törvény alapján mentesül

Nem köteles vizsgát tenni:

- a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy
- aki magyar tannyelvû nevelési-oktatási vagy felsõoktatási intézményben végzettséget szerzett (ez igazolható bizonyítvánnyal, oklevéllel, diplomával, illetve ezek közjegyzõ vagy a kibocsátó intézmény által hitelesített másolatával)
- aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte
- akirõl a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgálat igazolja, hogy egészségügyi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére

Kérelem benyújtását megelõzõ idõtartam:

Nyolc évi folyamatos magyarországi itt lakás után kérheti a honosítását az, aki nem tartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe.

Öt évi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki

- Magyarország területén született, vagy
- kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet
- hontalan.

Három évi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki

- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, illetve házassága a magyar állampolgár házastárs halálával szûnt meg, vagy
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár, vagy
- magyar állampolgár fogadta örökbe (nagykorú személy), vagy
- magyar hatóság menekültként elismerte.

Itt lakás idõtartamára való tekintet nélkül kedvezményes honosítást kérhet az, aki magyar nemzetiségûnek vallja magát, és igazolja, vagy valószínûsíti, hogy felmenõi - szülõ, nagyszülõ, dédszülõ stb - között volt magyar állampolgár, vagy aki visszahonosítását kéri.
A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétõl függetlenül honosítható.

Névmódosítás iránti kérelem

A honosítást vagy visszahonosítást kérõ egyidejûleg kérheti

- hogy saját vagy felmenõje egykori magyar családi nevét viselhesse,
- több tagú családi nevébõl egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végzõdés, vagy névelem elhagyását,
- családi nevének magyarra fordítását

A névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.

A névmódosítás engedélyezésérõl az igazságügyi és rendészeti miniszter okiratot ad ki, mely eskü- vagy fogadalomtétel napján lép hatályba.

FONTOS TUDNIVALÓ:

- a honosítási - visszahonosítási kérelem nyomtatványt az anyakönyvvezetõnél lehet kérni
- Magyarországon élõ kérelmezõ választása szerint a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetõjéhez, vagy a körzetközponti jegyzõ székhelyén mûködõ anyakönyvvezetõhöz nyújthatja be kérelmét.EU pályázatok