címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. július 2. | szombat
Ottó napja
+17
°
C

Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-414
E-mail igazgatas12@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági feladatokat,
különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet;
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat;
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzõkönyvet;
- lebonyolítja az állampolgársági esküt;
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
- felveszi a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a születendõ és
megszületett gyermek részére;
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel;
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek
családi és utónevét;
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez;
- megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk
adatait;
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
- feldolgozza a bíróságtól érkezõ válási lapokat;
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést;
- szervezi az esküvõket,
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat;
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az ipari tevékenységgel kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét (bejelentés köteles, illetve
mûködési engedély köteles tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az üzletek mûködésével kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet;
- átvezeti a nyilvántartásba a szálláshelyekkel kapcsolatos adatmódosításokat,
tevékenység megszüntetéseket;
- Ellátja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé az
adatszolgáltatást;
- engedélyezi a zenés-táncos rendezvények megtartását;
- átvezeti a nyilvántartásba a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos
adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- engedélyezi a vásár, piac bevásárlóközpont, helyi termelõi piac
üzemeltetését;
- átvezeti a nyilvántartásba a vásár, helyi termelõi piac üzemeltetésével
kapcsolatos adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- összeállítja az éves ellenõrzési tervet;
- lefolytatja a kereskedelmi, telepengedélyezési, egyéb hatósági hatáskörébe
tartozó ellenõrzéseket, kivizsgálja a lakossági panaszbejelentéseket;
- elkészíti a feladatkörével összefüggõ statisztikai adatszolgáltatást a KSH
felé;
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert;
- ellátja a KCR rendszerrel összefüggésben a címképzési, címkezelési
feladatokat házszám és cím/albetét szinten;
- ellátja a KCR rendszerrel kapcsolatos adatrögzítési, nyilvántartási
feladatokat;
- kezeli a hirdetményeket;
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi;
- kapcsolatot tart a postával, ellátja a fénymásolási feladatokat;
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe;
- elkészíti a hagyatéki leltárt;
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és
ingatlan vagyonát,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kiss Szilvia - ügykezelõ
Kolozsi-Tóth Barbara - igazgatási ügyintézõ
Vitéz Hajnalka - ügykezelõ
Felbertné Tóth Adrienn - igazgatási ügyintézõ
Lukács Lívia - anyakönyvvezetõ
Pápa Éva - igazgatási ügyintéző
Surányi Gréta - igazgatási ügyintéző
Veres Anita - anyakönyvvezetõ
Vincze Renáta - igazgatási ügyintéző
Vörösné Berta Tünde - anyakönyvvezetõ


Iparker-adatok

Iparker-adatok


Ügyleírások

Telepengedélyezési eljárási rend

TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÜGYMENETE


Vonatkozó jogszabály: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

Illetékességi terület: Vác, Acsa, Csörög ,Csõvár, Galgagyörk, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Nagymaros, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szokolya, Szõd, Szõdliget, Vácduka, Váchartyán, Verõce

Az eljárás során fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj: 5000,- Ft melyet a házi pénztárban lehet befizetni

Eljárási határidõ: 22 munkanap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidõ és a szakhatósági eljárás idõtartama.

1. KÉRELEM

Az eljárás kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles tevékenységeket. Telepengedély-köteles tevékenységet kizárólag jogerõs telepengedély birtokában végezhetõ.

A kérelem nyomtatvány letölthetõ a www.vac.hu honlapon / Nyomtatványok rendeletek menüpontból.

A kérelemhez mellékelni kell:
1. a telep helyszínrajza
2. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ telep esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
3. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ - a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirat;
4. technológiai leírás


2. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

2.1. A jegyzõ a telepengedély iránti kérelem beérkezését követõen köteles meggyõzõdni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetõleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhetõ-e.
2.2. A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minõsül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök.
2.3. A teleppel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait, valamint a tulajdoni lap másolatot a jegyzõ hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.
2.4. A jegyzõ köteles a telepen helyszíni szemlét tartani, melyrõl értesíti az alábbi szakhatóságokat:
- ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézetét,
- Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséget,
- jogszabályban meghatározott esetekben a tûzvédelmi szakhatóságként eljáró Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot,
- jogszabályban meghatározott esetekben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóságát,
- ha a telep termõfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
- ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan mûemléki védelem alatt áll a Kulturális Örökségvédelmi Hivalt.

A helyszíni szemlérõl értesítést kapnak:
- a kérelmezõ és
- a teleppel és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal jogosultak
- szakhatóságok.

A helyszíni szemlérõl szóló értesítés legalább a kitûzött idõpont elõtt 10 munkanappal kerül kiküldésre.

A helyszíni szemlérõl a jegyzõ jegyzõkönyvet készít, a jegyzõkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle idõpontjáról értesített.
A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzõkönyvbe mondhatják..

2.4. A jegyzõ a telepengedély megadásával egyidejûleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

2.5. Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot a jegyzõ közli:
- A kérelmezõvel,
- A telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
- Az eljárásban közremûködött szakhatóságokkal,
- Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Közép-Magyarországi Munkaügyi Felügyelõség
- Váci Rendõrkapitánysággal
- A telep fekvése szerint illetékes jegyzõvel

3. JOGUTÓDLÁS

Az ipari tevékenység végzõjének személyében történõ változás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, annak megfelelõ igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

A kérelemhez mellékelni kell:
- A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerzõdés, tulajdonosi hozzájárulás)
- Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot

A jegyzõ az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejûleg, a módosított adatoknak megfelelõ telepengedélyt ad ki.

4. ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

- Az ipari tevékenység végzõje a telepengedély megadását követõen a nyilvántartásban szereplõ adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban köteles bejelenteni.
- Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzõje köteles a megszûnést követõen haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.
- Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.
A jegyzõ az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, ezt követõen a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejûleg a módosított adatoknak megfelelõ telepengedélyt ad ki.


2. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Telepengedély-köteles tevékenységek


1. acélcsõgyártás
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
4. bányászati, építõipari gép gyártása
5. dohánytermék gyártása
6. egyéb gumitermék gyártása
7. elõre kevert beton gyártása
8. égetett agyag építõanyag gyártása
9. festék, bevonóanyag gyártása
10. fémalakítás, porkohászat
11. fém épületelem gyártása
12. fémfelület-kezelés
13. fémmegmunkálás
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
15. fémszerkezet gyártása
16. fémtartály gyártása
17. fûrészárugyártás
18. gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása
19. gõzkazán gyártása
20. gumiabroncs, gumitömlõ gyártása
21. habarcsgyártás
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
23. hidegen hajlított acélidom gyártása
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
26. hidegen húzott acélrúd gyártása
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28. huzaltermék gyártása
29. kohászati gép gyártása
30. könnyûfém csomagolóeszköz gyártása
31. kötõelem, csavar gyártása
32. központi fûtési kazán, radiátor gyártása
33. közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása
34. kõolaj-feldolgozás
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésû gép gyártása
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
37. máshová nem sorolt egyéb jármû gyártása
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
41. mezõgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
42. mezõgazdasági, erdészeti gép gyártása
43. mész-, gipszgyártás
44. motorkerékpár gyártása
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármû- motor)
46. mûanyag csomagolóeszköz gyártása
47. mûanyag építõanyag gyártása
48. mûanyag lap, lemez, fólia, csõ, profil gyártása
49. mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
50. mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
51. nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártása
52. nemesfémgyártás
53. ólom, cink, ón gyártása
54. papírgyártás
55. papíripari gép gyártása
56. ragasztószergyártás
57. rézgyártás
58. szálerõsítésû cement gyártása
59. száloptikai kábel gyártása
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
61. szõnyeggyártás
62. tapétagyártás
63. tisztítószer gyártása
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
65. vegyi szál gyártása
66. villamos motor, áramfejlesztõ gyártása