címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-414
E-mail igazgatas12@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági feladatokat,
különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet;
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat;
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzõkönyvet;
- lebonyolítja az állampolgársági esküt;
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
- felveszi a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a születendõ és
megszületett gyermek részére;
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel;
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek
családi és utónevét;
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez;
- megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk
adatait;
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
- feldolgozza a bíróságtól érkezõ válási lapokat;
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést;
- szervezi az esküvõket,
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat;
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az ipari tevékenységgel kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét (bejelentés köteles, illetve
mûködési engedély köteles tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az üzletek mûködésével kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet;
- átvezeti a nyilvántartásba a szálláshelyekkel kapcsolatos adatmódosításokat,
tevékenység megszüntetéseket;
- Ellátja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé az
adatszolgáltatást;
- engedélyezi a zenés-táncos rendezvények megtartását;
- átvezeti a nyilvántartásba a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos
adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- engedélyezi a vásár, piac bevásárlóközpont, helyi termelõi piac
üzemeltetését;
- átvezeti a nyilvántartásba a vásár, helyi termelõi piac üzemeltetésével
kapcsolatos adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- összeállítja az éves ellenõrzési tervet;
- lefolytatja a kereskedelmi, telepengedélyezési, egyéb hatósági hatáskörébe
tartozó ellenõrzéseket, kivizsgálja a lakossági panaszbejelentéseket;
- elkészíti a feladatkörével összefüggõ statisztikai adatszolgáltatást a KSH
felé;
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert;
- ellátja a KCR rendszerrel összefüggésben a címképzési, címkezelési
feladatokat házszám és cím/albetét szinten;
- ellátja a KCR rendszerrel kapcsolatos adatrögzítési, nyilvántartási
feladatokat;
- kezeli a hirdetményeket;
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi;
- kapcsolatot tart a postával, ellátja a fénymásolási feladatokat;
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe;
- elkészíti a hagyatéki leltárt;
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és
ingatlan vagyonát,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kiss Szilvia - ügykezelõ
Kolozsi-Tóth Barbara - anyakönyvvezető
Vitéz Hajnalka - ügykezelõ
Dudásné Szűcs Adrienn Diána - igazgatási ügyintéző, keresked. üi.
Felbertné Tóth Adrienn - igazgatási ügyintézõ
Lukács Lívia - anyakönyvvezetõ
Molnár Boglárka - igazgatási ügyintéző
Pápa Éva - igazgatási ügyintéző
Veres Anita - anyakönyvvezetõ
Vincze Renáta - igazgatási ügyintéző
Vörösné Berta Tünde - anyakönyvvezetõ


Iparker-adatok

Iparker-adatok

Ellenőrzési tervek

Ügyleírások

Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele

BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK ÜGYMENETE


Vonatkozó jogszabály: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

Illetékességi terület: Vác, Acsa, Csörög ,Csõvár, Galgagyörk, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Nagymaros, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szokolya, Szõd, Szõdliget, Vácduka, Váchartyán, Verõce

Az eljárás során fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj: 5000,- Ft melyet a házi pénztárban lehet befizetni

Ügyintézési határidõ:
- a jegyzõ a bejelentés beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül igazolást ad ki, amely tartalmazza, hogy a benyújtott kérelem megfelel a jogszabályi elõírásoknak.
- a jegyzõ a bejelentés beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül a telepet bejegyzi a telepekrõl vezetett nyilvántartásba. Fenti nyilvántartásból az ügyfél kérelmére a jegyzõ 100 Ft-os illetékbélyeg ellenében kivonatot állít ki.

1. BEJELENTÉS

A jogszabály meghatározza a bejelentés-köteles ipari tevékenységeket. Bejelentés-köteles ipari tevékenység akkor végezhetõ, ha az ipari tevékenység végzõje eleget tett a jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettségének.

A bejelentés nyomtatvány letölthetõ a www.vac.hu honlapon / Nyomtatványok rendeletek menüpontból.

A kérelemhez mellékelni kell:
1. a telep helyszínrajza
2. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ telep esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
3. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirat;
4. technológiai leírás

2. BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

2.1. A jegyzõ haladéktalnul köteles meggyõzõdni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetõleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhetõ-e.
2.2. A jegyzõ amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhetõ, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
2.3. A jegyzõ a telepet a 2.1. pontban meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követõen haladéktalanul a telepekrõl vezette nyilvántartásba bejegyzi. A jegyzõ a fenti nyilvántartást az interneten közzéteszi.
2.4. A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi:
- a bejelentõnek
- ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézetének,
- Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnek,
- jogszabályban meghatározott esetekben a Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságnak,
- jogszabályban meghatározott esetekben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóságának,
- ha a telep termõfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak,
- ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan mûemléki védelem alatt áll a Kulturális Örökségvédelmi Hivalnak
- Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Közép-Magyarországi Munkaügyi Felügyelõségnek
- Váci Rendõrkapitányságnak
- a telep fekvése szerint illetékes jegyzõnek.

2.4. A közremûködött szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétõl számított 22 munkanapon belül a telepen ellenõrzést folytatnak le. A hatóságok az ellenõrzést követõ 5 munkanapon belül annak eredményérõl tájékoztatják a jegyzõt.

3. JOGUTÓDLÁS

Az ipari tevékenység végzõjének személyében történõ változás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, annak megfelelõ igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

A kérelemhez mellékelni kell:
- A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerzõdés, tulajdonosi hozzájárulás)
- Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot

A jegyzõ az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi és az interneten közzéteszi.

4. ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

- Az ipari tevékenység végzõje a bejelentést követõen a nyilvántartásban szereplõ adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzõnek.
- Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzõje köteles a megszûnést követõen haladéktalanul bejelenteni a jegyzõnek.
- Tevékenységi kör módosítása esetén a nyilvántartásba vétel az 1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.
A jegyzõ az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi és az interneten közzéteszi.1. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek

1. alsóruházat gyártása
2. ágybetét gyártása
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
4. bõr, szõrme kikészítése
5. bõrruházat gyártása
6. csap, szelep gyártása
7. csapágy, erõátviteli elem gyártása
8. csiszolótermék gyártása
9. csomagolás
10. egészségügyi kerámia gyártása
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
15. egyéb kerámiatermék gyártása
16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésû, horgolású ruházati termékek gyártása
17. egyéb mûanyag termék gyártása
18. egyéb nem vas fém gyártása
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
20. egyéb ruházat, kiegészítõk gyártása
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjármûv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszõttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
25. emelõ-, anyagmozgató gép gyártása
26. evõeszköz gyártása
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28. építési betontermék gyártása
29. építési gipsztermék gyártása
30. épületasztalos-ipari termék gyártása
31. falemezgyártás
32. felsõruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
33. fûtõberendezés, kemence gyártása
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
35. gépjármûjavítás, -karbantartás
36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
37. háztartási kerámia gyártása
38. háztartási villamos készülék gyártása
39. hangszergyártás
40. illóolajgyártás
41. irodabútor gyártása
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
43. irodai papíráru gyártása
44. jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
45. játékgyártás
46. kerámiacsempe, -lap gyártása
47. kerámia szigetelõ gyártása
48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
50. konyhabútorgyártás
51. kõmegmunkálás
52. kötéláru gyártása
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésû, horgolású harisnyafélék gyártása
54. kötött, hurkolt kelme gyártása
55. lábbeligyártás
56. lakat-, zárgyártás
57. munkaruházat gyártása
58. mûszaki kerámia gyártása
59. mûszaki textiláru gyártása
60. nem szõtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
61. nem veszélyes hulladékok gyûjtése
62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
63. nem villamos háztartási készülék gyártása
64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
65. orvosi eszköz gyártása
66. papír csomagolóeszköz gyártása
67. parkettagyártás
68. raktározás, tárolás (kivéve mezõgazdasági termények, mezõgazdasági vegyi termékek, mûtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
69. síküveg továbbfeldolgozás
70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
71. számítógép, perifériás egység gyártása
72. szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelõje által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetõleg kijelölt várakozóhely
73. szerszámgyártás
74. szõrmecikk gyártása
75. tároló fatermék gyártása
76. testápolási cikk gyártása
77. textil-, ruházati, bõripari gép gyártása
78. táskafélék, szíjazat gyártása
79. textilszálak fonása
80. textilszövés
81. textil, szõrme mosása, tisztítása
82. tûzálló termék gyártása
83. villamos világítóeszköz gyártásaEU pályázatok