címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 30. | csütörtök
Janka és Zsanett napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-414
E-mail igazgatas12@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági feladatokat,
különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet;
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat;
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzõkönyvet;
- lebonyolítja az állampolgársági esküt;
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
- felveszi a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a születendõ és
megszületett gyermek részére;
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel;
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek
családi és utónevét;
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez;
- megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk
adatait;
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
- feldolgozza a bíróságtól érkezõ válási lapokat;
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést;
- szervezi az esküvõket,
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat;
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az ipari tevékenységgel kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét (bejelentés köteles, illetve
mûködési engedély köteles tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az üzletek mûködésével kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet;
- átvezeti a nyilvántartásba a szálláshelyekkel kapcsolatos adatmódosításokat,
tevékenység megszüntetéseket;
- Ellátja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé az
adatszolgáltatást;
- engedélyezi a zenés-táncos rendezvények megtartását;
- átvezeti a nyilvántartásba a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos
adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- engedélyezi a vásár, piac bevásárlóközpont, helyi termelõi piac
üzemeltetését;
- átvezeti a nyilvántartásba a vásár, helyi termelõi piac üzemeltetésével
kapcsolatos adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- összeállítja az éves ellenõrzési tervet;
- lefolytatja a kereskedelmi, telepengedélyezési, egyéb hatósági hatáskörébe
tartozó ellenõrzéseket, kivizsgálja a lakossági panaszbejelentéseket;
- elkészíti a feladatkörével összefüggõ statisztikai adatszolgáltatást a KSH
felé;
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert;
- ellátja a KCR rendszerrel összefüggésben a címképzési, címkezelési
feladatokat házszám és cím/albetét szinten;
- ellátja a KCR rendszerrel kapcsolatos adatrögzítési, nyilvántartási
feladatokat;
- kezeli a hirdetményeket;
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi;
- kapcsolatot tart a postával, ellátja a fénymásolási feladatokat;
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe;
- elkészíti a hagyatéki leltárt;
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és
ingatlan vagyonát,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kiss Szilvia - ügykezelõ
Kolozsi-Tóth Barbara - anyakönyvvezető
Vitéz Hajnalka - ügykezelõ
Dudásné Szűcs Adrienn Diána - igazgatási ügyintéző, keresked. üi.
Felbertné Tóth Adrienn - igazgatási ügyintézõ
Lukács Lívia - anyakönyvvezetõ
Molnár Boglárka - igazgatási ügyintéző
Pápa Éva - igazgatási ügyintéző
Veres Anita - anyakönyvvezetõ
Vincze Renáta - igazgatási ügyintéző
Vörösné Berta Tünde - anyakönyvvezetõ


Iparker-adatok

Iparker-adatok

Ellenőrzési tervek

Ügyleírások

Üzletek mûködési engedélyének kiadása

Üzletek mûködési engedélyének kiadása
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet mellékletében meghatározott kizárólag üzletben forgalmazható termékekkel folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység esetében kerül sor mûködési engedély kiadására illetve mûködõ üzletekben bekövetkezett változás, üzlet megszüntetése esetén az eljárás kérelemre indul.

Mûködési engedély köteles a kizárólag üzletben forgalmazható termékek köre a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékek.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok
210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 1. melléklet B) alapján:
Mûködési engedély iránti kérelem esetén – a tartalomtól függõen - mellékelni kell:
1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a
haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ,
a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
4. aláírási címpéldány.

Eljárási illeték
1990. évi XCIII. törvény XVI. melléklet 2. pontja: Üzlet mûködési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A mûködési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - 3000 forint illetéket kell fizetni. Illetékmentes a módosítás, ha arra a mûködési engedélyben feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történõ megváltoztatása, illetve a vállalkozó székhelyének, telephelyének más megye illetékességi területéhez történõ csatolása miatt kerül sor. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett mûködési engedélyrõl kiállított - az eredetivel pontosan egyenlõ és egyenlõ értékû - másodlat illetéke 3000 forint.

Vonatkozó jogszabályok
- 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételirõl,
- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrõl,
- 2009. LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárások általános szabályairól,
- 1990. évi XCIII. Törvény az illetékekrõl

Az eljárás menete
Az ügyintézõ a beiktatott kérelmet megvizsgálja, hogy a kérelem (formanyomtatvány) megfelelõen van-e kitöltve, valamennyi szükséges mellékletet csatoltak-e, valamennyi adatot közöltek-e, a kérelmezõ jogosultságát, egyéb jogszabályi elõírások teljesülését. Amennyiben az ügyfél helyszíni szemle megtartását kéri, az ügyintézõ intézkedik a szemle megtartásáról. Hiányos kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel az ügyintézõ. A hiánypótlás elmaradása esetén a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetésérõl kell dönteni.

A kérelem teljessége esetén ügyintézõ megkeresi a jogszabály rendelkezéseinek megfelelõ szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat küldjék meg. A szakhatósági állásfoglalások beérkezését követõen az ügyintézõ elkészíti a mûködési engedély határozatát és a rendeletben meghatározott formában az igazolást és azt az osztályvezetõ írja aláírja a kiadmányozási rend szerint.

A mûködési engedély kiadása, módosítása, egyidejûleg a rendeletben meghatározott tartalmú nyilvántartás vezetése, közremûködõ szakhatóságok értesítése az ügyintézõ feladata.Az ügyintézõ a mûködési engedéllyel rendelkezõ személyek részére hitelesíti a vásárlók könyvét.

Üzlet megszûnést bejelentõs kérelem esetén a nyilvántartásból törli az ügyintézõ a mûködési engedélyt.

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület
Vác Város közigazgatási területe

Kapcsolódó nyomtatványok:
Igazgatási Osztály - mûködési engedély és bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
Igazgatási Osztály - mûködési engedély iránti kérelem
Igazgatási osztály-mûködési engedély visszaadásaEU pályázatok