címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-414
E-mail igazgatas12@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági feladatokat,
különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet;
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat;
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzõkönyvet;
- lebonyolítja az állampolgársági esküt;
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
- felveszi a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a születendõ és
megszületett gyermek részére;
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel;
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek
családi és utónevét;
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez;
- megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk
adatait;
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
- feldolgozza a bíróságtól érkezõ válási lapokat;
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést;
- szervezi az esküvõket,
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat;
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az ipari tevékenységgel kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét (bejelentés köteles, illetve
mûködési engedély köteles tevékenység nyilvántartásba vétele);
- átvezeti a nyilvántartásba az üzletek mûködésével kapcsolatos
adatváltoztatást, tevékenység megszüntetést;
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet;
- átvezeti a nyilvántartásba a szálláshelyekkel kapcsolatos adatmódosításokat,
tevékenység megszüntetéseket;
- Ellátja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé az
adatszolgáltatást;
- engedélyezi a zenés-táncos rendezvények megtartását;
- átvezeti a nyilvántartásba a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos
adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- engedélyezi a vásár, piac bevásárlóközpont, helyi termelõi piac
üzemeltetését;
- átvezeti a nyilvántartásba a vásár, helyi termelõi piac üzemeltetésével
kapcsolatos adatmódosításokat, tevékenység megszüntetéseket;
- összeállítja az éves ellenõrzési tervet;
- lefolytatja a kereskedelmi, telepengedélyezési, egyéb hatósági hatáskörébe
tartozó ellenõrzéseket, kivizsgálja a lakossági panaszbejelentéseket;
- elkészíti a feladatkörével összefüggõ statisztikai adatszolgáltatást a KSH
felé;
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert;
- ellátja a KCR rendszerrel összefüggésben a címképzési, címkezelési
feladatokat házszám és cím/albetét szinten;
- ellátja a KCR rendszerrel kapcsolatos adatrögzítési, nyilvántartási
feladatokat;
- kezeli a hirdetményeket;
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi;
- kapcsolatot tart a postával, ellátja a fénymásolási feladatokat;
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe;
- elkészíti a hagyatéki leltárt;
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és
ingatlan vagyonát,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kiss Szilvia - ügykezelõ
Kolozsi-Tóth Barbara - anyakönyvvezető
Vitéz Hajnalka - ügykezelõ
Dudásné Szűcs Adrienn Diána - igazgatási ügyintéző, keresked. üi.
Felbertné Tóth Adrienn - igazgatási ügyintézõ
Lukács Lívia - anyakönyvvezetõ
Molnár Boglárka - igazgatási ügyintéző
Pápa Éva - igazgatási ügyintéző
Veres Anita - anyakönyvvezetõ
Vincze Renáta - igazgatási ügyintéző
Vörösné Berta Tünde - anyakönyvvezetõ


Iparker-adatok

Iparker-adatok

Ellenőrzési tervek

Ügyleírások

Birtokvédelmi eljárás

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzõnél lehet írásban vagy szóban elõterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértõ magatartás megvalósul. A szóban elõterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul

1.A kérelemnek tartalmaznia kell:

•A birtokvédelmet kérõ nevét és lakcímét (jogi személy esetén nevét, székhelyét). Javasolt megadni egyéb elérhetõséget (pl. telefon, e-mail)
•Az ellenérdekû fél nevét, lakcímét (jogi személy esetén nevét, székhelyét). Minden esetben a birtoksértõ személyt kell megjelölni (pl.: ha az ingatlan bérbe van adva, és a bérlõ a jogsértõ, akkor nem a tulajdonost kell megjelölni).
•A birtoksértõ magatartás elkövetésének helyét (utca, házszám; helyrajzi szám)
•A birtoksértés idõpontját (a jegyzõhöz a birtoksértés bekövetkezésétõl számított 1 éven belül lehet fordulni, az ezen túli birtoksértésekkel közvetlenül a bírósághoz kell keresetet benyújtani).
•A birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a birtoksértés elkövetésének fõbb adatait (ki, mikor és hogyan változtatta/sértette a birtokhelyzetet).
•A birtokvitával érintett dolog megjelölését (pl. ingó, ingatlan, kerítés, kertrész, melléképület, stb.), a jelenlegi birtokállapot leírását (mi az aktuális állapot a birtoksértéssel kapcsolatban) és a korábbi birtokállapot leírását (a birtoksértés elõtt mi volt az állapot).
•A jegyzõ döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

2.A kérelmet oly módon kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön a kérelmezõ szándéka. Meg kell jelölni, hogy milyen módon kívánja a birtoksértést megszüntettetni (eredeti birtokállapot helyreállítása; kártérítés; stb.)

3.A kérelem elõterjesztésével egyidejûleg a birtokvédelmet kérõnek be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvédelmet kérõ kötelessége a rendelkezésre álló adatokat elõterjeszteni a Hatóság felé (fénykép, tanú, okirat, stb.), valamint kérheti egyéb bizonyítási eszközök hatósági lebonyolítását (helyszíni szemle, tárgyalás, stb.). Amennyiben bármelyik lehetõséggel élni szeretne, azt rögzíteni kell a birtokvédelmi kérelemben, vagy utólagosan be kell nyújtani írásban a Hatóság részére.

A jegyzõ a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidõ lejártát megelõzõ ötödik napig fogadja be. A Hatóság minden esetben a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg a döntését, ezért fontos a bizonyítékok elõterjesztése!

4.A birtokvédelmet kérõnek az írásban elõterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

5.Amennyiben képviselõn keresztül indítják el az eljárást, akkor meghatalmazást is csatolni kell.EU pályázatok