címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. január 30. | hétfő
Martina és Gerda napja
+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Helyi iparûzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparûzési tevékenység).

Állandó jellegû az iparûzési tevékenység az önkormányzat illetékességi területén, ha ott a vállalkozó székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén, ha az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel vagy kutat feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerzõdés alapján kezelt vagyon.

Adóalap
Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén - fõszabály szerint - a nettó árbevétel, csökkentve
a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (4)–(8) bekezdéseiben meghatározottak szerint számított – összegével,
b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel,
d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegû iparûzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzõen - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. számú mellékletben meghatározottak szerint kell megosztania.

Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Az adóalap meghatározható egyszerûsített módon is, az erre, valamint az iparûzési adóhoz kapcsolódó különbözõ kedvezményi- mentességi- és csökkentési lehetõségekre vonatkozó szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/A-39/F §-ai valamint a 40/A § tartalmazzák.
A helyi adókról szóló törvény idézett rendelkezéseiben leírtakon túl a helyi önkormányzat annak az adóalanynak, akinek a vállalkozás szintû adóalapja nem éri el az adóévben a 2 millió forintot, 50%-os adókedvezményt biztosít.

Az adó - és az adóelõleg bejelentése, bevallása, az elõlegfizetési idõszak
A vállalkozó – fõszabály szerint – a helyi iparûzési adóban az elõlegfizetési idõszakra az egyes esedékességi idõpontokra esõ összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelõleget köteles az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás benyújtással egyidejûleg bevallani. A benyújtott – adóelõleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minõsül.

Abban az esetben, ha a vállalkozó, illetve a vállalkozás az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással, egyesüléssel, szétválással jött létre továbbá akkor ha az önkormányzat az adót elsõ alkalommal vagy év közben vezeti be, a vállalkozónak, vállalkozásnak az adóelõleget a bejelentkezéssel együtt kell bejelentenie.
A bejelentkezés, bevallás benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetõség.

Az elõlegfizetési idõszak a bevallás-benyújtás esedékességét követõ második naptári hónap elsõ napjával kezdõdõ 12 hónapos idõszak. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdõ, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót elsõ alkalommal vagy év közben vezeti be, az elõlegfizetési idõszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdõ napjától az azt követõ adóév elsõ félévének utolsó napjáig terjedõ idõtartam.

Az adó- és az adóelõleg megfizetése

A vállalkozónak az adóelõleget félévi részletekben az adóév március 15. illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetnie.

A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparûzési adót legkésõbb a tevékenység befejezése napját követõ hó 15. napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követõ év május 31-éig fizeti meg, illetõleg ettõl az idõponttól igényelheti vissza.

Az adó mértéke
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a,
Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén naptári naponként 5000 forint.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL.törvény 3. számú mellékelt II/A pontja, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 32. §-a valamint Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 19-23. §-ai..

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézõ: Kalla Judit Tel.: (27) 513-406