címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Idegenforgalmi adó

Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft-

Az adó beszedésére kötelezett
a) a szálláshely ellenérték fejében történõ átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történõ átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett).

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is meg kell fizetnie, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adómentesség
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszaka;
b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) egyházi jogi személy tulajdonában lévõ építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltõ egyházi személy
f) honvédelmi vagy honvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévõ, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekbõl fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés idõtartama legalább egybefüggõ 30 nap.

Az adó bevallása és megfizetése

A beszedett idegenforgalmi adót a szállásadó minden hónapot követõ hónap 15. napjáig köteles bevallani és a bevallással együtt megfizetni az önkormányzati adóhatóságnak.
A bevallás adószámmal rendelkezõ magánszemély esetében benyújtható papír alapon vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, míg jogi személyek és egyéb szervezetek esetében kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetõség.


Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. törvény 2.sz. melléklet II.A pontja.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai.
Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének helyi adóról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 15-18. §-ai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézõ: Varga Éva Tel.: (27) 513-424EU pályázatok