címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Építményadó

Az adó alanya
Az a természetes vagy jogi személy, aki a naptári év elsõ napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülõ esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül a vállalkozási célra szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke: adótárgyanként 800 Ft/m2/év
Htv. 52.§ 45. pontjában meghatározott kereskedelmi egység esetében
900 Ft/m2/év
a helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú rendelet 1. számú melléklete
szerint kijelölt területen belül található Htv. 52.§ 45. pontjában meghatározott
kereskedelmi egység esetében 800 Ft/m2/év

Az adó megállapítása (kivetése) - fõszabályként - bejelentésen alapul, a bejelentés benyújtásának határideje az ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jogának (például: haszonélvezeti jog ) megszerzését követõ év január 15. napja.

Mentességek, kedvezmények
Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. és 13/A §-ában leírtak alapján
- a szükséglakás,
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységrõl szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mûtrágyatároló) feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerûen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,
- mûemléképület felújítása jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén.

Mentes az adó alól helyi önkormányzati rendeleti elõírás alapján

a) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi valamint nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
b) minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testülete magánszemély kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik,
c) minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál,
d) a sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény,
e) a költségvetési szerv valamint az egyház tulajdonában álló építmény,
f) az adóalany abban az esetben, ha az építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete nem haladja meg a 200 m2-t (ha az építményadó köteles épület vagy épületek után a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ában leírtak alapján több személynek áll fenn adókötelezettsége, az adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelõen kell figyelembe venni).

Az adó megfizetése
Az éves adót két egyenlõ részletben kell megfizetni, a befizetések határideje:
I. félév március 15., II. félév szeptember 15.
Március 15-e vagy szeptember 15-e utáni adókivetés (adómegállapítás) esetén az adóösszeget az önkormányzati adóhatóság határozatában leírtak szerint kell megfizetni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Kitöltött bejelentési nyomtatvány, az adótárgyat képezõ ingatlannal kapcsolatos adásvételi- vagy tulajdonjog megszerzésérõl szóló egyéb szerzõdés vagy hagyatékátadó végzés vagy a Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál beszerezhetõ tulajdoni lap másolata.

Az adatbejelentés természetes személyek esetében benyújtható papír alapon vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, míg jogi személyek és egyéb szervezetek esetében kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetõség.


REKLÁMHORDOZÓK ADÓJA
Az adó alanya az, aki az év elsõ napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
Az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévõ ingatlanon elhelyezett, a településkép védelmérõl szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Az adó mértéke: 8.000 Ft/m2/év

Az adó megállapítása (kivetése) - fõszabályként - bejelentésen alapul, a bejelentés benyújtásának határideje a reklámhordozó tulajdonjogának megszerzését követõ év január 15. napja.
Az adatbejelentés természetes személyek esetében benyújtható papír alapon vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, míg jogi személyek és egyéb szervezetek esetében kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetõség

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. törvény 46. 49.58. §-ai valamint 3. sz. mellékletének II/A pontja.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11-16. §-ai.
Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 3-8 §-ai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézõ: Varga Éva Tel.: (27) 513-424EU pályázatok