címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. január 30. | hétfő
Martina és Gerda napja
+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Telekadó

Az adó alanya:
- Az, aki az év elsõ napján a telek tulajdonosa.
- Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
- Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
- Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adókötelezettség
- a belterületen fekvõ, termõföldnek minõsülõ telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett területre történõ átvezetését vagy tényleges mezõgazdasági mûvelésének a megszüntetését követõ év elsõ napján,
- a külterületen fekvõ, termõföldnek minõsülõ telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett területre történõ átvezetését követõ év elsõ napján,
- erdõnek minõsülõ telek esetében
- a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett területre történõ átvezetését követõ év elsõ napján, feltéve, ha az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nem tartják nyilván vagy
- az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdõállomány Adattárból történõ törlését követõ év elsõ napján,
- a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történõ ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követõ év elsõ napján,
- az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követõ félév elsõ napján keletkezik.

Az adókötelezettség
- az ingatlan-nyilvántartásban mûvelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek mûvelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezõgazdasági mûvelése megkezdése évének utolsó napján,
- a fentiektõl eltérõen a
- tényleges mezõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi telek esetében a telek mûvelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
- belterületen fekvõ termõföld esetében annak tényleges mezõgazdasági mûvelése megkezdése évének utolsó napján,
- külterületi telek esetében annak termõföldként vagy tanyaként történõ ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
- fentiektõl eltérõen teleknek minõsülõ földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdõ mûvelési ágra történõ átvezetése vagy az Országos Erdõállomány Adattárba történõ bejegyzése évének utolsó napján,
- a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szûnik meg.

Az adókötelezettségben bekövetkezõ – fent nem említett - változást a következõ év elsõ napjától kell figyelembe venni.

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

Az adó mértéke: adótárgyanként 200 Ft/m2/év

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, változását, követõ tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintõ változás.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a telekadó kötelezettségének keletkezésének, változásának, megszûnésének bejelentését, melynek a változást követõ év január 15-ig tesz eleget.
Az adatbejelentés természetes személyek esetében benyújtható papír alapon vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, míg jogi személyek és egyéb szervezetek esetében kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetõség.

Mentes az adó alól: a Htv. 3. §-ában és 19. §-ában foglaltakon túl:
- a magánszemély
- a város külterületén található telek
- a 200 m2 feletti hasznos alapterületû vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek


Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás jogi alapja:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. törvény,
A helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú rendelet 9-14 §-ai
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézõ: Varga Éva Tel.: (27) 513-424