címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C

Pénzügyi és Adó Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
Fax lásd ügyintézõknél
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

Az Önkormányzat mûködési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek
koordinálása, könyvelése, nyilvántartása, utalása. Pénztári be- és kifizetés.
Az Önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak, mérleg jelentéseinek,
beruházási statisztikai jelentések elkészítése. A Polgármesteri Hivatal
vagyonának nyilvántartása. Intézményekkel való kapcsolattartás,
gazdálkodásuk figyelemmel kisérése. Adó- és értékbizonyítvány,
földbérbeadás utáni jövedelemadó, gépjármûadó, helyi iparûzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
talajterhelési díj, egyéb adóigazgatási eljárások.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Szabolcs - osztályvezetõ
Csajághy Luca - bérszámfejtõ
Petrik Gyöngyi - titkárnõ


Ügyleírások

Adó- és értékbizonyítvány

Kiadható: A 2017. évi CL. tv. 126.§ (1) bekezdése szerint az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére külön jogszabályok rendelkezései alapján: bírósági végrehajtási eljáráshoz, hagyatéki eljáráshoz, gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokhoz, egészségügyi szolgáltatás, aktív korúak ellátására való jogosultság ügyében, lakáscélú támogatáshoz, természetes személyek adósságrendezéséhez.

Az ügyintézéshez szükséges okmányok:
- kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
- az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
- az ügylet tárgyát képezõ adás-vételi szerzõdés másolata (gyámügyi eljáráshoz)


Az adó- és értékbizonyítványt kiadja: A kérelmezõ adózó lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkormányzati adóhatóság.

A bizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzõk (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezõket, továbbá az ingatlannak az adott idõpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: 4.000 Ft, kivéve az önálló bírósági végrehajtó által lefolytatásra kerülõ-, a gyámhatóság elõtt kezdeményezett-, valamint a hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos adó- és értékbizonyítványok kiállítását. Ez utóbbiak esetében illetékfizetési kötelezettség nincs.

Eljárási illeték beszedési számla: 11742094-15395429-03470000

Az ügyintézés határideje: 8 nap

Az eljárás jogi alapja:
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §-a.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdésének d. pontja.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. § (2) bekezdésének d. pontja.
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésének ac) pontja és c. pontja, 143. §-ának b. pontja és 153. § (1) bekezdés b. pontja.
A lakáscélú támogatásról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése
A természetes személyek adósságrendezésérõl szóló 2015. évi CV. tv. 1. mell. h) és 4.1/g pontja
A cégnyilvántartásról, a bírósági végrehajtásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 117.§ (7) bekezdése
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 119/C.§
A természetes személyek adósságrendezési eljárásban az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról szóló 231/2015.(VIII.12.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés


Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda..

Ügyintézõk:
Hagyatékhoz, gyámügynek: Kapitányné Lambek Bernadett Ditta Tel.: (27) 513-427
Végrehajtáshoz: Kozár Tiborné Tel.: (27) 513-447

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Tulajdoni lap másolata Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata. Földhivatal


EU pályázatok