címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. október 4. | szerda
Ferenc napja
+17
°
C

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Fõépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Fõépítészi Osztály

Tevékenység leírása:

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
06-27-513-462
Fax
06-27-513-414
E-mail
foepitesz@varoshaza.vac.hu
foepit10@varoshaza.vac.hu
foepitesztitkar@varoshaza.vac.hu

Ellátott feladatok leírása
A FÕÉPÍTÉSZI OSZTÁLY FELADATAI


A Fõépítészi Osztály az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 16.pont, továbbá a 6.§ értelmében elõkészíti az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit - az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével. A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009.(IX.15.) rendelet alapján ellátja feladatait a területfejlesztés, a területrendezés, a településpolitika, a településfejlesztés, a településüzemeltetés, a településrendezés, az épített környezet alakítása, és annak védelme területén. Folyamatosan részt vesz az ezekhez kapcsolódó aktuális pályázatokon. Ellátja a város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével és felülvizsgálatával összefüggõ feladatokat. Továbbá ellátja az önkormányzat esélyegyenlõséggel kapcsolatos koordinatív feladatait.
A Fõépítészi Iroda együttmûködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezetõ hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, a települési fõmérnökkel, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.

Területfejlesztés
Figyelemmel kíséri a területi szintû - országos, regionális, megyei, térségi - fejlesztési koncepciók, programok, tervek készítését, azokat véleményezi és szükség esetén az illetékes bizottságok és a képviselõ-testület elé terjeszti.

Területrendezés
Figyelemmel kíséri az Európai Uniós és a területi szintû - országos, regionális, megyei, térségi - rendezési tervek készítését, azokat véleményezi és szükség esetén az illetékes bizottságok és a képviselõ-testület elé terjeszti.

Településfejlesztés
Koordinálja a településpolitikai, a településfejlesztési, a településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítését és egyeztetését, figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

Településrendezés
Elõkészíti a város helyi építési szabályzatát és szabályozási terveit jóváhagyásra, figyeli azok hatályosulását. A rendezési tervekrõl tájékoztatást ad és elbírálja a lakossági kérelmeket. Végzi a szabályzatban meghatározott ráháruló feladatokat. A sajátos jogintézmények körét koordinálja. Ellátja a közterületek névadásával kapcsolatos teendõket.

Épített környezet alakítása
A telekalakítás, továbbá épületek, építmények és nyomvonal jellegû létesítmények engedélyezése során az építésügyi hatóság részére véleményt ad, a 7/2014.(II.21.) számú önkormányzati rendelet szerint településképi véleményezési eljárás során, illetve az építési engedélyhez nem kötött tevékenységnél településképi bejelentési eljárással. Továbbá a közterületi vendéglátó sávok létesítésérõl szóló 8/2014. (II.21.) számú rendelet értelmében igazolást ad ki, valamint a 64/2013.(XII.13.) rendelet alapján a reklámok, reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének szabályairól, feltételeirõl és tilalmáról állást foglal.
Építészeti-mûszaki konzultációs lehetõséget biztosít az építtetõknek és tervezõknek. A beruházási programok kialakításához szakmai tanácsot ad, illetve részt vesz azok jóváhagyásának elõkészítésében. Ellátja az önkormányzat egyes tervezési feladatait a tervezésre vonatkozó jogszabályok keretein belül. Vezeti az önkormányzat építészeti-mûszaki tervtanácsát, nyilvántartást vezet a tervtanácsi, a településképi véleményezési és településképi bejelentési dokumentációkról.

Épített környezet védelme
A mûemlékvédelemmel kapcsolatos helyi érdekek érvényre juttatása érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az Építésügyi és Örökségvédelmi Fõosztállyal. Irányítja és szervezi a helyi értékvédelemmel kapcsolatos munkát.

Kapcsolattartás
Feladatiból fakadóan kapcsolatot tart fent az országos, a regionális, a megyei, a térségi, valamint a helyi szakmai és civil szervezetekkel.

Az osztály dolgozói
Taskovics Andrea - mb. fõépítész
Kralicsek Márta - fõépítészi titkár
Szilágyi-Tisza Ágnes - fõépítészi munkatárs

EU pályázatok