VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. június 18. | péntek
Arnold és Levente napja
+17
°
C

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Fõépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya az magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év elsõ napján építmény (lakás, épület, épületrész), telek tulajdonosa vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlõje. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlõtársak, akkor valamennyi bérlõtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendõ az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlõtársak egyenlõ arányban adóalanyok.

Az adó tárgya az építmény (lakás, épület, épületrész), telek valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó mértéke 20.000 Ft/év

Adómentesség, adókedvezmény

100 %-ban mentes az adó alól
- a város külterületén található telek,
- a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülõt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik,
- az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn.
Kérelemre
- a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásban részesülõ személy,
- idõskorúak járadékában részesülõ személy,
- kérelemre az az egyedül élõ nyugdíjas személy, aki a lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerûen az adótárgyat képezõ lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó,- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik,
- a hatályos helyi építési szabályzat szerint nem beépíthetõ telek

50 %-ban mentes az adó alól
- az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerûen az adótárgyat képezõ lakásban lakik, és vele egy háztartásban élõ legalább 3 gyermek után részesül õ vagy a másik szülõ családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
- az az adóalany, aki kiskorú vagy nappali tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli.

A kérelme adható mentességek valamint kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelõ személy esetében akkor, ha ugyanazon adótárgy után egyébként több személyt terhelne adókötelezettség, a mentesség illetve kedvezmény csak az arra jogosult személy tulajdoni illetõsége vagy vagyoni értékû joga mértékének megfelelõen jár. (függetlenül attól, hogy az érintettek az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel a mentességre jogosultat ruházták fel )

Az adó megállapítása (kivetése) – fõszabályként - bejelentésen alapul, a bejelentés benyújtásának határideje: az ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jogának (például: haszonélvezeti jog ) megszerzését követõ év január 15. napja.

Az adó megfizetése
Az éves adót két egyenlõ részletben kell megfizetni, a befizetések határideje:
I. félév március 15., II. félév szeptember 15.
Március 15-e vagy szeptember 15-e utáni adókivetés ( adómegállapítás) esetén az adóösszeget az önkormányzati adóhatóság határozatában leírtak szerint kell megfizetni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Kitöltött bejelentési nyomtatvány, az adótárgyat képezõ ingatlannal kapcsolatos adásvételi- vagy a tulajdonjog megszerzésérõl szóló egyéb szerzõdés vagy hagyatékátadó végzés valamint a Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál beszerezhetõ tulajdoni lap másolat.
Mentesség illetve kedvezmény igénybevételének szándéka esetén az annak jogosságát igazoló dokumentumokat (pl. személyazonosító igazolvány, nyugdíjigazolvány, iskolalátogatási bizonyítvány, házasság felbontását igazoló jogerõs okirat stb.) az Adócsoportnál be kell mutatni.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapjai:
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. törvény 46. 49.58. §-ai valamint 3. sz. mellékletének II/A pontja.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24-26/A §-ai.
Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének helyi adókról szóló 22/2019. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 24-27. §-ai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézõk: adózó nevének kezdõbetûje szerint A-B-C sorrendben
A-tól K-ig: Hajas Zoltánné Tel.: (27) 513-422.
L-tõl Zs-ig: Kozár Tiborné Tel.: (27) 513- 447.

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig